22 Nd 169/2003
Datum rozhodnutí: 24.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 169/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci péče o nezletilého J. R., zastoupeného opatrovníkem Magistrátem města P., dítě matky H. R., a otce J. R., zastoupeného advokátem, o výkon rodičovské zodpovědnosti, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nc 57/2003, o návrhu matky na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích, takto:

Projednání věci sp. zn. 0 Nc 57/2003 Okresního soudu v Ostravě se nepřikazuje Okresnímu soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Podáním z 16. 6. 2003 matka navrhla, aby byla věc projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Pardubicích s odůvodněním, že spolu se synem bydlí v obvodu Okresního soudu v Pardubicích.

Otec nezletilého s přikázáním věci jmenovanému soudu vyslovil nesouhlas a opatrovník nevznesl námitky.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ neshledal. Skutečnost, že matka s nezletilým opustila společnou domácnost v místě otcova bydliště a změnila je přestěhováním do P., sama o sobě nezakládá důvod pro přikázání věci soudu v místě nynějšího matčina bydliště. Nic totiž nebrání tomu, aby byla k projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Jestliže je to v zájmu nezletilého, může příslušný soud podle § 177 odst. 2 OSŘ přenést svoji příslušnost na jiný soud. Bude tedy na Okresním soudu v Ostravě, aby s ohledem na okolnosti případu zvážil, zda nejsou dány předpoklady pro postup podle tohoto ustanovení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2003JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu