22 Nd 165/2003
Datum rozhodnutí: 12.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 165/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně B. B., zastoupené advokátkou, proti žalovanému M. B., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Břeclavi sp. zn. 5 C 166/2002, o návrhu žalovaného na přikázání věci, takto:

Projednání věci sp. zn. 5 C 166/2002 Okresního soudu v Břeclavi se Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením z 11. 12. 2001, č. j. 5 C 166/2002-15, vyslovil svou místní nepříslušnost podle § 84 a § 85 odst. 1 OSŘ a věc postoupil Okresnímu soudu v Břeclavi jako soudu místně příslušnému, když jak ze žalobního návrhu, tak ze zprávy Ústřední evidence obyvatel zjistil, že bydliště žalovaného je v K. č. p. 75. K tomuto žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 11. 9. 2001 uvedl, že na uvedené adrese bydlí.

Žalovaný podáním ze dne 3. 7. 2002 navrhl, aby věc byla přikázána Městskému soudu v Brně. Návrh odůvodnil tím, že se zdržuje v B. na adrese D., v B. pracuje a do místa trvalého bydliště jezdí velmi málo.

Žalobkyně vyslovila nesouhlas s přikázáním věci Městskému soudu v Brně.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Žalovaný je stále hlášen k trvalému pobytu na adrese K. č. 75. Neodvolal se ani proti usnesení, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 vyslovil svoji místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Břeclavi. Pouze v návrhu na delegaci přichází s tvrzením, že se zdržuje v Brně od ledna 2001, ačkoli ve vyjádření k žalobě ze 11. 9. 2001 uvedl adresu právě v K. č. 75. Za této situace, s přihlédnutím k vyjádření žalobkyně, nebyly důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. listopadu 2003

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu