22 Nd 16/2012
Datum rozhodnutí: 15.02.2012
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř.
22 Nd 16/2012


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobce L. N. , zastoupeného JUDr. Miroslavem Malechou, advokátem se sídlem v Prostějově, Lidická 55, proti žalované České republice Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Moravská Ostrava a Přívoz, ul. 30. dubna 1682/24, o zaplacení 110.160,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 5 C 58/2008, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 7 na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě, takto:

Věc sp. zn. 5 C 58/2008 Obvodního soudu pro Prahu 7 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 7 předložil Nejvyššímu soudu České republiky spis k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě (§ 12 odst. 2 a 3 o. s. ř.). Návrh odůvodnil tím, že jeho místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývala v době zahájení řízení z § 84 a § 85 odst. 5 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ), kdy za stranu žalovanou Českou republiku byla příslušná vystupovat její organizační složka, kterou bylo Ministerstvo vnitra. V průběhu řízení přešlo oprávnění vystupovat za Českou republiku v této věci na základě zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, účinného od 1. 1. 2009, na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, na něž přešla práva a povinnosti vyplývající z hospodaření s předmětným majetkem státu. S ohledem na sídlo účastníka řízení a na to, že okolnosti věci se týkají ostravského regionu, považoval Obvodní soud pro Prahu 7 za vhodné, aby věc byla projednávána u Okresního soudu v Ostravě, který by byl jinak místně příslušným soudem.

Žalovaná Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyslovila nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Ostravě s tím, že celý spor od počátku probíhal u Obvodního soudu pro Prahu 7, který je s věcí seznámen, a po celou dobu žalovanou zastupovali právní zástupci Ministerstva vnitra České republiky a budou ji zastupovat i nadále. Odkázala i na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2011, č. j. 56 Nc 24/2011-116.

Žalobce se k přikázání věci nevyjádřil.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud neshledal důvod pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 7 je s věcí seznámen, ve věci již jednal, prováděl dokazování a rozhodoval. Podle sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje i po změně organizační složky státu budou žalovanou zastupovat nadále zástupci Ministerstva vnitra České republiky se sídlem v Praze. Z pohledu těchto zjištění Nejvyšší soud neshledal přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z hlediska ekonomie řízení ani z hlediska spolehlivějšího zjištění skutkového stavu věci za vhodné. Důvodem pro uvedený postup nemůže být bez dalšího ani skutečnost, že v obvodu Okresního soudu v Ostravě má organizační složka žalované své sídlo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2012 JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu