22 Nd 157/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř.
22 Nd 157/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. Š. , bytem v O., zastoupeného JUDr. Vítem Vohánkou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 457/5, proti žalovaným: 1) ZENTRA a. s., v likvidaci , identifikační číslo osoby 27235114, se sídlem v Říčanech, Jiráskova 1519, zastoupené Mgr. Štěpánem Rybářem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní třída 138/10, 2) ROTONDOR s. r. o. , identifikační číslo osoby 28196783, se sídlem v Pardubicích Polabinách, Fáblovka 404, zastoupené správkyní podniku Hilsta & Pril, v. o. s., se sídlem v Praze 8 Čimicích, Křivenická 408/6, za účasti první vedlejší účastnice na straně žalované 2) TROWMART LIMITED, reg. č. 4115679, se sídlem ve Velké Británii, Londýn SE1 ORE, Webber Street, Stopher House 15, zastoupeného Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 3163/28, a za účasti druhé vedlejší účastnice na straně žalované 2) ADENRIX INVESTMENTS LIMITED , reg. č. 6256218, se sídlem ve Velké Británii, Stevenage Hertfordshire SG1 3 EE, Primett Road, Kestrel House, st. Floor 1, o určení vlastnického práva k nemovitostem a určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 217/2008, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Co 88/2012, o námitce podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze a o námitce věcné nepříslušnosti soudu, vedenými u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 36/2013, Ncp 1300/2013 a Ncd 53/2013, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Leandra Zilvarová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věcí vedených u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 36/2013 a Ncp 1300/2013.
O d ů v o d n ě n í:
Druhá vedlejší účastnice na straně žalované 2), společnost ADENRIX INVESTMENTS LIMITED , uplatnila ve věci vedené u Obvodního soudu v Praze pod sp. zn. 9 C 217/2008, námitku podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze společně s námitkou nedostatku věcné příslušnosti soudu, a zároveň uplatnila i námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze. Námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze odůvodnila tím, že osoby na této kauze zúčastněné mají blízké kontakty na vysoké pražské (ať již lokální či celostátní) kruhy a podle mediálních zpráv jsou zapleteny do různých přinejmenším pololegálních operací, z nichž část je v různém stádiu trestního řízení . Poukázala přitom mimo jiné na úzké vztahy mezi žalobcovou životní partnerkou L. B. a její dlouholetou osobní přítelkyní Š. G., manželkou bývalého ministra vnitra a předsedy vlády ČR S. G., který se z doby svého politického působení ve vládě nepochybně dobře zná se současným předsedou Vrchního soudu v Praze JUDr. J. B. Z důvodů propletenosti vztahů mezi tzv. vyššími pražskými kruhy se obává, že u každého ze soudců Vrchního soudu v Praze může být dán poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, zakládající důvod k pochybnostem o jejich nepodjatosti.
Vrchní soud v Praze předložil námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze Nejvyššímu soudu s písemným vyjádřením soudců, jimž podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přísluší věci vedené pod sp. zn. Nco 36/2013 a NCp 1300/2013 projednat a rozhodnout. Uvedení soudci shodně prohlásili, že nemají k posuzované věci ani k účastníkům řízení žádný vztah, nemají žádný zájem na výsledku řízení a nejsou jim známy žádné okolnosti, pro které by mohli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci.
Podle § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1, věta první o. s. ř. nadřízený soud v senátě.
Závěr o podjatosti shora uvedených soudců a soudkyň by se musel opírat o existenci jejich vlastního konkrétně definovatelného zájmu na výsledku řízení, a to s ohledem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům. Objektivním důvodem zpochybnění nestrannosti soudců tak nemůže být pouhá obava z možných kontaktů žalobce na tzv. vysoké pražské kruhy, včetně kruhů justičních .
Protože druhá vedlejší účastnice na straně žalované 2) neuvedla žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudce Vrchního soudu v Praze, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v projednávané věci nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 36/2013 a Ncp 1300/2013, byli vyloučeni soudci JUDr. Karel Podolka, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Leandra Zilvarová. Nevyšší soud tak rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu