22 Nd 141/2005
Datum rozhodnutí: 04.08.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 141/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce A. Ř., proti žalovanému J. N. S. G., o zaplacení částky 26 113,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově pod sp. zn. 110 C 136/2004, o návrhu žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - západ, takto:

Projednání věci sp. zn. 110 C 136/2004 Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově, se nepřikazuje Okresnímu soudu Praha západ.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Podáními ze 6. 4. 2005, 5. 5. 2005 a 31. 5. 2005, které svým obsahem jsou návrhem na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu Praha západ. Návrh odůvodnil tím, že v současné době má trvalé bydliště a sídlo své firmy v obvodu tohoto soudu.

Žalobce s návrhem žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - západ vyslovil nesouhlas.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že žalovaný po zahájení řízení ve věci změnil své trvalé bydliště a sídlo své firmy, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jeho nynějšího bydliště, neboť nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byl vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu