22 Nd 134/2005
Datum rozhodnutí: 20.07.2005
Dotčené předpisy: § 12 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 134/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně V. V., proti žalovaným 1) P. P., a 2) P. Z., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 Nc 706/2004, o přikázání věci k projednání jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 Nc 706/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou podanou 4. 3. 2004 u Okresního soudu v Šumperku domáhala, aby soud uložil žalovaným povinnost uhradit jí škodu; současně vznesla námitku podjatosti soudců jmenovaného soudu.

Krajský soud v Ostravě pobočka Olomouc usnesením ze dne 29. dubna 2005, č. j. Nc 32/2005-12, k uvedené námitce žalobkyně rozhodl, že osmnáct ve výroku vyjmenovaných soudců Okresního soudu v Šumperku je vyloučeno z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 Nc 706/2004.

Podle § 12 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2, § 16a OSŘ), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně. Podle § 12 odst. 3 OSŘ o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nařízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána.

Žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Žalovaní s ohledem na námitku podjatosti vznesenou žalobkyní navrhli, aby věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.

Soudem, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být podle návrhů účastníků řízení věc přikázána, je Nejvyšší soud, který je příslušným k rozhodnutí o přikázání věci.

Nejvyšší soud s přihlédnutím ke skutečnostem vyplývajícím z obsahu příslušného spisu a vzhledem k ekonomickým a praktickým důvodům, s uvážením vzdálenosti sídel jmenovaných okresních soudů, ale i soudu odvolacího, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Jeseníku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2005

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu