22 INS 9801/2012
Krajský snud v üstravě Havlíčkova nábřeží 34 TZB Sl üstrava 7505mm" u: mmvusmlcu numu m.,dm ||||1.-a-l-H-Il-bl-l-Iłllll'l a v _ _ _. _ '1. _I""__

I . ..--|-::q-l. ..

-' "~.a'.'r.-: I = i | 'g :tr "l _._d;':-'_ILH-r_-'-".

.-_-._.-.::__:_.l_l .l um::-x mim dmłu'łatłlł * ,1 , .I-: " ._ .a-'-'.-' 5' 4*

-'I-. .l "..:I Z.. na "' Ir-"FÍHF-ti. -

_______:..:.:;:L. u' ir II' ' EG.-1 I 'I ł ł' 5 l L a _ ?Š :Z f l f .-_-.'Ii. ..'_.:'i' .ł .--l l' " I h. _+ _I_I-\.__\_l ._-..II_-__l_.-L.__-_..'-'_-u _ I ů 1;#:1' I'..-_-. i! 1 1 i' 5'

IN

'imm sm

ů-m !m mu

l 55:55:-!NS QBÚUZGIZ BJJ-Ruthndnutí u ndmláni mm 'm !mim

-2

v1..

'-. i.. *MH-q..-_ ' l :

Fu'mü ' " " ' 'Vladislav Murctk ' !hh-----m'------'M' 'l ' 'J Slatina-Nuvi' Svět 31 mesładmittäiillufpłse ?43111 Bilüvec vúlmrdnhiwhmtemďüm'ř.

Mumułhanhmrinhydn:

-:_'I-__.-':I_T:'i-I:':. ..53. Jménuwvrdä W-:WWWMÉMNM a ..-a .vw-3. '-airzą-r-*ääíaš HMJHHH-w H *G5* LINE W

'II--I'I II. "I

-' l' '---'I . HJI:-l';-:I'---'I"

,r " H "' h. '~'Í :Z h . *-' 1;.; :ümhmrtmiúihmIąt r-r-._ .-r=::-;'::--: '.=-r Pa má :Em a, ar. t. ar.: " .: "L a .k lg ' _, . Wmuáüldu \)\ a a --WH Í, au--1:._ł_ ..mohmltuizähphulla .r-. _'.Wírłľkäl L.

-.p .-.-.-..--.1.V.K.:

Usnesení VSOL, č.1. B33 zašlete DS jinak obálka I.

-dlužnlkovi -IS -věřitel č. 3-KB a.s.

V Ostravě 16.05.2016

Kal. předložit asistentce-splněníMgr. Michaela Matulova Asistentka soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvi-I'll l Ivlvv lv-Ul vvv vvuvlvllvvvv

22lNS 9801/2012 B33-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 117505-4/2016 ASISTENT Lhůta:

3VSOL 1109-2015.doc 2016/04/29 07:54:14 JUDr. Brož Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72480645, ins. správce, ID: BROŽ JARO801121 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Jaroslav Brož-JUDr. Jaroslav Brož anonymizovano , Marie Steyskalové 767/62, 61600 Brno, CZ ID DS: 528uvgw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.201615:19:34

Bc. Lenka Kaboňová 18.05.2016 10:21 :57

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.201615:19:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 10:21:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:47 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:43

Bc. Kaboňová Lenka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

22lNS 9801/2012

II vvvvv v .vv lvvv "v lv Ivvvvvuuvvvv

B33-RozhOdnutí O odvolání, tisková skupina 117505-4/2016

ASISTENT

Lhůta:

3VSOL 1109-2015.doc 2016/04/29 07:54:14 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, právnická, ID: KOMERČNÍ 33

Typ DS: P0

Číslo věřitele: 3

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 4ktes4w

Nezasláno dO vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

17.05.201615:19:31

17.05.201615:19:30 17.05.201615:19:31

18.05.2016 02:00:03

23.05.2016 07:48 18.05.2016 02:18

Bc. Lenka Kaboňová 18.05.2016 02:00:03

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímtO Okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním dO schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Bc. Kaboňová LenkaSpisová značka:22INS 9801/2012 Identifikace dotazu:117505-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 14:14 Kontrolu proved JŠBC. Kaboňová Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůTypľins. správce

AdresátzJUDr. Brož Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72480645, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:5z8uvgw

V

Adresát: Komerční banka, a.s., IC: 45317054, právnická Údaje o schránce: typzpo

Typľprávnická

1D DS:4ktes4w

Název DS firma: Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Adresa: Na příkopě 33/969, 11000 Praha 1, CZNázev DS Jaroslav Brož, rodné příjmení: Brož, firma: anonymizovano

IČ: 72480645

Adresa: Marie Steyskalové 62/767, 61600 Brno, CZ anonymizovano lDzBROŽ JARO801121 1

Stav DS Přístupná

JUDr. Jaroslav Brož lDzKOMERČNÍ 33

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Murcek Vladislav, nar. Typľquická 11.07.1972, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Murcek, Vladislav, 11.07.1972

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOID:MURCEK VLAD110772 l

Konec výpisu----------------------------------------------__

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R