22 INS 36066/2013-B20
Jednací číslo: 22 INS 36066/2013-B20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel Andrýsek, rč. 810813/4397, bytem Živičná 12, 702 00 Ostrava, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to matce dlužníka Zdeňce Andrýskové, bytem Míškovice 151, 768 52 Míškovice a uděluje souhlas s přímým prodejem nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty položka 1.1: spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/5 nemovitých věcí zapsaných na LV č. 145 pro kat. území Míškovice, obec Míškovice, okres Kroměříž: pozemek parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Míškovice, č.p. 151, rod. dům, LV 525, položka 1.2: spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/10 nemovitých věcí zapsaných na LV č. 525 pro kat. území Míškovice, obec Míškovice, okres Kroměříž: Míškovice, č.p. 151, rod. dům, která stojí na pozemku parc. č. St. 90, zastavěná plocha a nádvoří, LV 145, a pozemku parc. č. St. 770, zastavěná plocha a nádvoří, LV 547, za cenu 63.760 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 1.12.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Martina Kopecká samosoudkyně isir.justi ce.cz