22 INS 2950/2015-B9
Číslo jednací: 22 INS 2950/2015-B9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk Recman, rč. 510125/087, bytem: Viaduktová 281/1, 737 01 Český Těšín, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to bratrovi dlužníka Slavomíru Recmanovi, bytem Frýdecká 602/10, 737 01, Český Těšín a uděluje souhlas s přímým prodejem nemovitého majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty (položka n1) za cenu ve výši 1.166.670 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 31.07.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně