22 INS 28653/2012
. 331.131:: _'I"-_|.' 'E' '.' a r I .."L.:._'i_-' I II I l _ . l' l. '. _

.' 4-ůtE.

F. I. . a. u

I a

..ł a I 'l .ł r

.HIFr

Krajský snud v üstravě Havlíčkův:) náhřłií 34 718 El üstrava 111631]

Düsillta mhmnünlhyiadndám u

_' . I .r-l ' l ' _ ' .--' . 'I " "á II 1;" lL... .. I ".=-.'i

*HFIIIIIIIIIII-l-I-l-ll'l'l'FHÍ-I lllll lll'I'Il

I .-

".-

Pmtuře adnsit nur-lm IHIÍEMIJ j ~

ČI... ?BĚĚÍĚĚŽILW

ina,ahysiräsllhułpl'sammu-JHÍ-'Lv ' Jmmuapľůľiďwgžunľú "-. ł EI?" 1. . JH1-1-; .-"'-: "l I i: i ~'

-mmumsmlmnumu Typl.i. ' l I.

NINIIWHNW l

*1215311

'----r-'I.' '.': I ' ' . _ _-L' .|_ |.- Il .7_ 'E'.'_'-.'L'E-_-'..'u::.'-'I.-.; 1 .' a . '-'

"I'll-FIM. "-|I:.' .I'

WlmlllljlälMlllľýléăgąlläilăl1% Will .

1 ů

:-. 012 m-anhudmr i üdvülání

.I-._ A Wadimír Pavliska F. Hajdy HIGH _.' 71mm üstrm'a-HrabůvkaI I 1".-.-. a.-. . w. ul'.'.-_| x si admát zásllnl (ph-auf' m': vúlninídnhěmrlavlulmůu ' _. admätem ułhaneghmmm-_ "-_' _;~f=f5ľ;,7 5:1

Jmuapiümmmjfä :-.,

a '_-_ __E a l

"Ir'Ž'Mm/wăah

f!

VK: usnesení VS v OI. Č.|. B-30 doruč:

-dlužník

-IS

DS,jinak ob. |. po PIVI bude dlužník pokračovat v plnění splátkového kalendáře kal-následující ZOPO

1.6.2016 PK

'.'.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-v-le-'li--v-

Ivvvvlvlvv lvvv lvu-v Il'v v. lv-vvvlvvvll

22lNS 28653/2012 B30-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 121630-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

58-16.docx 2016/05/26 14:04:32 Mgr. Nováková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66254469, ins. správce, ID: NOVÁKOVZDEŇ755220 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Nováková-Mgr. anonymizovano Nováková, Boleslavova 710/19, 70900 Ostrava, CZ ID DS: g7sx9y2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 11:37:46

Bc. Lenka Kaboňová 02.06.201611:40:19

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 11:37:45 02.06.2016 11:37:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 11:40:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

13.06.2016 07:49 Kontrolu provedl: Bc. Kaboňová Lenka

03.06.2016 01:33Spisová značka:22INS 28653/2012 Identifikace dotazu:121630-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 10:33 Kontrolu provedląch. Kaboňová Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Nováková anonymizovano , nar. Typľins. ID:NOVÁKOVZDEŇ7552 anonymizovano , IČ: 66254469, ins. správce správce Údaje O schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:g7sx9y2 Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Nováková, firma: Mgr. anonymizovano Nováková IČ: 66254469

Adresa: Boleslavova 19/710, 70900 Ostrava, CZanonymizovano nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzPavliska Vladimír, nar. 731 fyzická IDzPAVLISKVLAD100375 1 10.03.1975, fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Pavliska, Vladimír, 10.03.1975 Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R