22 ICm 66/2011
Jednací číslo: 22 ICm 66/2011-30 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 6326/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou ve věci žalobce: Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., IČ: 26822105, U Nemocnice č.p. 980, 757 42 Valašské Meziříčí, zastoupeného advokátem JUDr. Bohumilem Sadílkem, Sokolská 1268, 757 01 Valašské Meziříčí proti žalovanému: JUDr. Ladislava Stradějová, Na Plavisku 1234/22, 755 01 Vsetín, insolvenční správce dlužníka AREA MEDICA spol. s r.o., IČ: 47666617, Husova 403/5, 757 01 Valašské Meziříčí, o určení pravosti pohledávky rozsudkem pro uznání ( § 153 a o.s.ř.)

takto:

I. Určuje se, že žalobce má pohledávku za dlužníkem ve výši 245.342,73 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 6326/2010

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu 12.01.2011 se žalobce domáhal proti žalovanému určení pravosti pohledávky ve výši 245.342,73 Kč z titulu dlužné kupní ceny za dodávky léčiv dle v žalobě specifikovaných objednávek, dodacích listů a faktur.

Dle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Dle odst. 2 rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír ( § 99 odst. 1 a 2)

Vzhledem k tomu, že žalovaný u jednání soudu dne 22.02.2013 nárok žalobce uznal, nejedná se o věc, ve které nelze uzavřít a schválit smír, soud v souladu s výše citovaným ustanovením § 153a o.s.ř. žalobě vyhověl rozsudkem pro uznání.

Dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. náleží účastníku, který měl ve věci plný procesní úspěch, náhrada nákladů řízení. Procesně plně úspěšnému žalobci by tak měl žalovaný povinnost nahradit náklady řízení, avšak dle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v ustanovení § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. (nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud, rozhodnutí vydal vyloučený soudce) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ostravě dne 22.02.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně

ICM R