22 ICm 646/2011
Jednací číslo: 22 ICm 646/2011-22 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou ve věci žalobce: Miloslava Nakládalová, rč: 595628/2112, Polkovice 116, 751 44 proti žalovanému: Ing. Martina Mitinová, Svépomoc III 1612/40, Přerov, insolvenční správkyně dlužníka Libora Minaříka, bytem Kpt. Jaroše 583, 751 01 Tovačov, zastoupenému advokátem JUDr. Markem Pourem, Bartošova 9, 750 02 Přerov, o vyloučení nemovitostí

takto:

I. Řízení v části žaloby týkající se vyloučení nemovitosti-parcely č. st. 246/2 vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na LV č. 2358 pro obec a k.ú. Tovačov se zastavuje.

II. Žaloba na vyloučení nemovitosti-budovy, objektu občanské vybavenosti č.p. 38 nacházející se na parcele č. st. 246/2 vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na LV č. 2358 pro obec a k.ú. Tovačov se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalovanému částku 13.481,34 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokáta žalovaného.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 14.03.2011 domáhal vyloučení z majetkové podstaty nemovitostí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí, s tím, že tyto nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty pojaty neoprávněně. Žalobce uvedl, že dne 09.02.2006 uzavřel s Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou kupní smlouvu, jejímž předmětem byly tyto nemovitosti-budova občanské vybavenosti č.p. 38 nacházející se na parcele č. st. 246/2 a parcela č. st. 246/2, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na LV č. 2358 pro k.ú. Tovačov. Dne 16.02.2006 byl příslušnému katastrálnímu úřadu předložen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle výše uvedené kupní smlouvy. Příslušný katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva zamítl, když u výše uvedených nemovitostí byla evidována poznámka o nařízení exekuce soudem, neboť prodávající-dlužník měl nedoplatek na nákladech exekuce vedené soudní exekutorskou JUDr. Jitkou Studenou. Dále žalobce uvedl, že prodej nemovitostí byl ze strany dlužníka účelový, neboť měl v úmyslu získat prostředky na úhradu svých závazků, kdy pro většinu z nich byla vedena exekuce. I s ohledem na tuto skutečnost, byl celý postup konzultován a oznámen soudnímu exekutorovi a peníze z prodeje nemovitosti byly poukázány zástupci, jenž byl pověřen k provedení úhrad závazků, následně byl vystaven doklad o ukončení exekuce a to k datu 13.01.2004. I přes výše uvedené však ani v odvolacím řízení nedošlo k povolení vkladu vlastnického práva.

Žalobce vzal žalobu zpět v části, kterou se domáhal vyloučení nemovitosti-parcely č. st. 246/2, jelikož tato nebyla předmětem kupní smlouvy ze dne 09.02.2006. Soud řízení v rozsahu zpětvzetí žaloby zastavil v souladu s ustanovením § 96 odst. 1, 2 o.s.ř..

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobce se nikdy nestal vlastníkem předmětné nemovitosti s odkazem na ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku. Vlastníkem nemovitosti je stále dlužník Libor Minařík a jeho manželka Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM. Předmětná nemovitost tedy byla sepsána do soupisu majetkové podstaty dlužníka zcela oprávněně.

Ze spisu KSOS 22 INS 9585/2010 bylo zjištěno: 1. usnesením ze dne 11.1.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs 2. insolvenční správkyně sepsala do soupisu majetkové podstaty ze dne 24.02.2011 mimo jiné nemovitost, která je předmětem sporu poté, co žalobce vzal žalobu částečně zpět. 3. insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o soupisu předmětné nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dle ustanovení § 224 IZ a poučila ho o možnosti podat vylučovací žalobu ve lhůtě 30-ti dnů. Toto vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 17.02.2011.

Soud konstatuje, že v souladu s ustanovením § 225 odst. 2 IZ byla žaloba podána včas.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 09.02.2006 mezi prodávajícími Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou, oba bytem Tovačov 1-Město, Kpt. Jaroše 583 a Miloslavou Nakládalovou-žalobcem jako kupujícím bylo zjištěno, že jejím předmětem byla nemovitost v SJM a to objekt občanské vybavenosti č.p. 38 na parcele č. st. 246/2, zapsáno u

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010

Katastrálního úřadu v Přerově na LV č. 2358 pro obec a k.ú. Tovačov. Kupní cena byla dohodnuta ve výši 350.000,-Kč a její splatnost byla dohodnuta takto: 288.000,-Kč ke dni podpisu smlouvy jako úhrada za poskytnutou půjčku ze dne 27.07.2001 a zůstatek bude použit na úhradu zbývajících závazků.

Z rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov ze dne 14.07.2006, spisová značka V.-459/2006-808/10 bylo zjištěno, že příslušný katastrální úřad rozhodl o návrhu na povolení vkladu práva vlastnického na základě kupní smlouvy ze dne 09.02.2006, uzavřené mezi Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou a Miloslavou Nakládalovou tak, že návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí se zamítá. V odůvodnění katastrální úřad uvedl, že po přezkoumání náležitostí návrhu zjistil, že u osoby povinného Libora Minaříka je v katastru nemovitostí evidována poznámka o nařízení exekuce usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 09.09.2003 č.j. Nc 721/2003-4. Dne 03.04.2006 došlo katastrálnímu úřadu sdělení pověřené soudní exekutorky JUDr. Jitky Studené, Exekutorský úřad Přerov ze dne 10.04.2006, č.j. 084 EX 1501/03-51, podle tohoto sdělení bylo citované usnesení o nařízení exekuce, povinným Liborem Minaříkem převzato dne 06.10.2003. V průběhu exekuce byl vydán i exekuční příkaz, který však již byl zrušen a poznámka o něm byla také v katastru nemovitostí vymazána. Poznámka o nařízení exekuce soudem však i poté zůstala důvodná, neboť povinný měl nedoplatek na nákladech exekuce. Vzhledem k tomu byl ke dni podání návrhu na vklad , tj. 16.02.2006, omezen v dispozicích se svým majetkem. Tato skutečnost brání ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 265/1992 Sb. povolení vkladu.

Z výpisu z katastru nemovitostí katastrální území Tovačov, okres Přerov, LV č. 2358 ze dne 23.04.2012 bylo zjištěno, že vlastníky nemovitosti-budovy čp. 38 občanská vybavenost na parcele st. 246/2 jsou Libor Minařík a Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM. V katastru nemovitostí jsou dále zapsány nařízené exekuce, mimo jiné usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Přerově 24 Nc 2473/2005-9 ze dne 13.07.2005 ve věci Hany Minaříkové a usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Přerově č.j. 24 Nc 4636/2005-4 ze dne 20.12.2005 ve věci Hany Minaříkové.

Po provedeném dokazování soud zjistil tento skutkový stav: žalobce jako kupující uzavřel s Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou jako prodávajícími dne 09.02.2006 kupní smlouvu, jejímž předmětem byla nemovitost, která je předmětem tohoto sporu. Vklad vlastnického práva žalobce k předmětné nemovitosti nebyl příslušným katastrálním úřadem povolen, důvodem nepovolení vkladu tohoto vlastnického práva byla soudem nařízená exekuce.

Dle ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

V řízení nebylo prokázáno, že by se žalobce stal vlastníkem předmětné nemovitosti, v katastru nemovitostí jsou jako vlastníci této nemovitosti uvedeni manželé Libor Minařík a Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM a vklad vlastnického práva žalobce k této nemovitosti dle kupní smlouvy ze dne 09.02.2006 byl příslušným katastrálním úřadem zamítnut z důvodu nařízené exekuce. Soud odkazuje na judikaturu NSČR, konkrétně na rozsudek 20 Cdo 2662/2003 ze dne 15.12.2004, ve kterém NSČR uzavřel, že kupní smlouva,

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010 kterou povinný převedl nemovitost na jiného, i když usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí mu to soud zakázal (§ 335 b odst. 1 písm. a) o.s.ř.), je neplatná pro rozpor se zákonem (§ 39 občanského zákoníku). Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov ze dne 14.07.2006, spisová značka V.-459/2006-808/10 a výpisem z katastru nemovitostí, katastrální území Tovačov, okres Přerov, LV 2358 má soud za prokázané, že ke dni uzavření kupní smlouvy, tedy 09.02.2006, byly Okresním soudem v Přerově nařízeny exekuce ve věci Libora Minaříka i Hany Minaříkové a v souladu s ustanovením § 335 b odst. 1 písm. a) o.s.ř. bylo usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí povinným zakázáno, aby po doručení usnesení nemovitost převedli na někoho jiného, nebo ji zatížili. Pokud tedy manželé Minaříkovi tento zákaz porušili a dne 09.02.2006 uzavřeli kupní smlouvu, tato smlouva je neplatná, přičemž se jedná o absolutní neplatnost pro rozpor se zákonem dle ustanovení § 39 občanského zákoníku.

Předpokladem, kdy může soud vyhovět vylučovací žalobě,je to, že osoba která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku, svědčí jí. Jelikož toto žalobce v řízení neprokázal, byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř.. Žalovaný měl ve věci plně procesní úspěch a žalobce zavinil, že řízení bylo částečně zastaveno, proto byla žalovanému přiznána plná náhrada nákladů řízení ve výši 13.481,34 Kč. Náklady řízení představují odměnu advokáta dle vyhlášky č. 484/200 Sb. ve výši 9.000,-Kč (§ 8), 3 režijní paušály po 300,-Kč (příprava a převzetí právního zastoupení, písemné vyjádření, účast u jednání), tedy celkem 900,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a dále cestovné k jednání soudu z Přerova do Ostravy a zpět-201 km osobním automobilem BMW 525d SPZ 4MS8840 s průměrnou spotřebou 8,47 litru nafty na 100 km, při sazbě základní náhrady 3,70 Kč za kilometr a ceně nafty dle vyhlášky 34,70 Kč (vyhláška č. 429/2011 Sb.), cestovné tedy představuje částku 1.334,45 Kč. Jelikož zástupce žalovaného je plátcem DPH, k nákladům řízení je třeba připočíst částku 2.246,89 Kč představující 20 % DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 04.05.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně

ICM R