22 ICm 642/2011
Jednací číslo: 22 ICm 642/2011-32 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou ve věci žalobce: Libor anonymizovano , anonymizovano , Široká 227, 751 01 proti žalovanému: Ing. Martina Mitinová, Svépomoc III 1612/40, Přerov, insolvenční správkyně dlužníka Libora Minaříka, bytem Kpt. Jaroše 583, 751 01 Tovačov, zastoupenému advokátem JUDr. Markem Pourem, Bartošova 9, 750 02 Přerov, o vyloučení nemovitostí

takto:

I. Žaloba na vyloučení nemovitosti: pozemek p.č. St. 985-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 144/2-zahrada, vše v k.ú. Tovačov (zapsány pod položkou n1), rodinný dům čp. 583 stojící na pozemku p.č. St. 985-zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Tovačov 1-Město, v k.ú. Tovačov (zapsáno pod položkou n2) se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalovaného13.481,34 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokáta žalovaného.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 07.03.2011 domáhal vyloučení z majetkové podstaty nemovitosti, které jsou specifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že tyto nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty pojaty neoprávněně. Žalobce uvedl, že dne 09.03.2006 (datována 09.02.2006) uzavřel s Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou (dlužníkem a jeho manželkou) kupní smlouvu, jejímž předmětem byly výše specifikované nemovitosti. Dne 30.03.2006 byl katastrálnímu úřadu podán návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle výše uvedené kupní smlouvy. Příslušný katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva zamítl, jelikož dlužník měl v danou dobu proti sobě vedenou exekuci-Exekutorský úřad v Přerově, JUDr. Jitka Studená, sp.zn. 084 Ex 1501/03. Dále žalobce uvedl, že nemovitosti koupil v dobré víře, uhradil kupní cenu a soupis nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka považuje za nespravedlivý, v rozporu s dobrými mravy.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobce se nikdy nestal vlastníkem předmětné nemovitosti s odkazem na ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku. Vlastníkem nemovitosti je stále dlužník Libor Minařík a jeho manželka Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM. Předmětná nemovitost tedy byla sepsána do soupisu majetkové podstaty dlužníka zcela oprávněně.

Ze spisu KSOS 22 INS 9585/2010 bylo zjištěno: 1. usnesením ze dne 11.01.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. 2. insolvenční správkyně sepsala do soupisu majetkové podstaty ze dne 24.02.2011 mimo jiné nemovitosti, které jsou předmětem sporu. 3. insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o soupisu předmětné nemovitosti do soupisu majetkové podstaty dle ustanovení § 224 IZ a poučila ho o možnosti podat vylučovací žalobu ve lhůtě 30-ti dnů. Toto vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 15.02.2011.

Soud konstatuje, že v souladu s ustanovením § 225 odst. 2 IZ byla žaloba podána včas.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 09.02.2006 mezi prodávajícími Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou, oba bytem Tovačov 1-Město, Kpt. Jaroše 583 a žalobcem jako kupujícím bylo zjištěno, že jejím předmětem byly nemovitosti v SJM a to rodinný dům, objekt bydlení č.p.583, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na LV č. 2358 pro obec Tovačov, část obce Tovačov I-Město, na parcele č.st. 985, parcela č.st. 985, zapsaná u téhož katastrálního úřadu na LV č. 1709. Kupní cena byla dohodnuta ve výši 1.450.000,-Kč a její splatnost tak, že částka 195.000,-Kč bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy jako úhrada za poskytnutou půjčku dle smlouvy o půjčce ze dne 15.01.2000 a částka 1.255.000,-Kč převodem na specifikovaný bankovní účet nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

Z rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov ze dne 13.07.2006, spisová značka V-995/2006-808/2 bylo zjištěno, že příslušný katastrální úřad rozhodl o návrhu na povolení vkladu práva vlastnického na základě kupní smlouvy ze dne 09.02.2006, uzavřené mezi Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou a žalobcem tak, že

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010 návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí se zamítá. V odůvodnění katastrální úřad uvedl, že po přezkoumání náležitostí návrhu zjistil, že u osoby povinného Libora Minaříka je v katastru nemovitostí evidována poznámka o nařízení exekuce usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 09.09.2003 č.j. Nc 721/2003-4. Dne 03.04.2006 došlo katastrálnímu úřadu sdělení pověřené soudní exekutorky JUDr. Jitky Studené, Exekutorský úřad Přerov ze dne 10.04.2006, č.j. 084 EX 1501/03-51, podle tohoto sdělení bylo citované usnesení o nařízení exekuce povinným Liborem Minaříkem převzato dne 06.10.2003. V průběhu exekuce byl vydán i exekuční příkaz, který však již byl zrušen a poznámka o něm byla také v katastru nemovitostí vymazána. Poznámka o nařízení exekuce soudem však i poté zůstala důvodná, neboť povinný měl nedoplatek na nákladech exekuce. Vzhledem k tomu byl ke dni podání návrhu na vklad , tj. 16.02.2006, omezen v dispozicích se svým majetkem. Tato skutečnost brání ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 265/1992 Sb. povolení vkladu.

Z výpisů z katastru nemovitostí katastrální území Tovačov, okres Přerov, LV č. 1709 a LV č. 2358 ze dne 03.04.2012 bylo zjištěno, že vlastníky nemovitostí-pozemku p.č. st. 985-zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č.144/2-zahrada, rodinného domu č.p.583 na parcele č.p. st. 985 jsou Libor Minařík a Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM. V katastru nemovitostí jsou dále zapsány nařízené exekuce, mimo jiné usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Přerově 24 Nc 2473/2005-9 ze dne 13.07.2005 ve věci Hany Minaříkové a usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Přerově č.j. 24 Nc 4636/2005-4 ze dne 20.12.2005 ve věci Hany Minaříkové.

Po provedeném dokazování soud zjistil tento skutkový stav: žalobce jako kupující uzavřel s Liborem Minaříkem a Hanou Minaříkovou jako prodávajícími dne 09.02.2006 kupní smlouvu, jejímž předmětem byly tyto nemovitosti v SJM: rodinný dům, objekt bydlení č.p.583, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na LV č. 2358 pro obec Tovačov, část obce Tovačov I-Město, na parcele č.st. 985, parcela č.st. 985, zapsaná u téhož katastrálního úřadu na LV č. 1709. Další nemovitost, jejíhož vyloučení se žalobce domáhá a to pozemek p.č.144/2-zahrada v k.ú. Tovačov, nebyla vůbec předmětem kupní smlouvy . Vklad vlastnického práva žalobce k předmětným nemovitostem dle kupní smlouvy ze dne 09.02.2006 nebyl příslušným katastrálním úřadem povolen, důvodem nepovolení vkladu tohoto vlastnického práva byla soudem nařízená exekuce.

Dle ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

V řízení nebylo prokázáno, že by se žalobce stal vlastníkem nemovitostí specifikovaných ve výroku rozhodnutí, v katastru nemovitostí jsou jako vlastníci těchto nemovitostí uvedeni manželé Libor Minařík a Hana Minaříková, přičemž se jedná o SJM , vklad vlastnického práva žalobce k nemovitostem dle kupní smlouvy ze dne 09.02.2006 byl příslušným katastrálním úřadem zamítnut z důvodu nařízené exekuce. Nemovitost-pozemek č.p.144/2-zahrada, jejíhož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se žalobce rovněž domáhal, nebyla vůbec předmětem výše citované kupní smlouvy ze dne 09.02.2006. Soud odkazuje na judikaturu NSČR, konkrétně na rozsudek 20 Cdo 2662/2003 ze dne 15.12.2004, ve kterém NSČR uzavřel, že kupní smlouva, kterou povinný převedl nemovitost na jiného, i když usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí mu to soud zakázal (§ 335 b odst. 1 písm. a) o.s.ř.),

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 9585/2010 je neplatná pro rozpor se zákonem (§ 39 občanského zákoníku). Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov ze dne 13.07.2006, spisová značka V.-995/2006-808/2 a výpisy z katastru nemovitostí, katastrální území Tovačov, okres Přerov, LV 1709 a LV 2358 má soud za prokázané, že ke dni uzavření kupní smlouvy, tedy 09.02.2006, byly Okresním soudem v Přerově nařízeny exekuce ve věci Libora Minaříka i Hany Minaříkové a v souladu s ustanovením § 335 b odst. 1 písm. a) o.s.ř. bylo usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí povinným zakázáno, aby po doručení usnesení nemovitost převedli na někoho jiného, nebo ji zatížili. Pokud tedy manželé Minaříkovi tento zákaz porušili a dne 09.02.2006 uzavřeli kupní smlouvu, tato smlouva je neplatná, přičemž se jedná o absolutní neplatnost pro rozpor se zákonem dle ustanovení § 39 občanského zákoníku.

Předpokladem, kdy může soud vyhovět vylučovací žalobě je to, že osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku, svědčí jí. Jelikož toto žalobce v řízení neprokázal, byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.. Žalovaný měl ve věci plný procesní úspěch, proto byla žalovanému přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 13.481,34 Kč. Náklady řízení představují odměnu advokáta dle vyhlášky č. 484/200 Sb. ve výši 9.000,-Kč (§ 8), 3 režijní paušály po 300,-Kč (příprava a převzetí právního zastoupení, písemné vyjádření, účast u jednání), tedy celkem 900,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a dále cestovné k jednání soudu z Přerova do Ostravy a zpět-201 km osobním automobilem BMW 525d SPZ 4MS8840 s průměrnou spotřebou 8,47 litru nafty na 100 km, při sazbě základní náhrady 3,70 Kč za kilometr a ceně nafty dle vyhlášky 34,70 Kč (vyhláška č. 429/2011 Sb.), cestovné tedy představuje částku 1.334,45 Kč. Jelikož zástupce žalovaného je plátcem DPH, k nákladům řízení je třeba připočíst částku 2.246,89 Kč představující 20 % DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 02.10.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně

ICM R