22 ICm 2479/2011
Jednací číslo: 22 ICm 2479/2011-18 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 8791/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou ve věci žalobce: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, adresa pro doručování: Sekce legislativní a právní Ministerstva obrany, Odbor pro právní zastupování, nám. Svobody 471, poštovní přihrádka 154, 160 00 Praha 6 proti žalovanému: Mgr. Magdalena Gebauerová, advokátka Dolní náměstí 117/3, 746 01, Opava, insolvenční správkyně dlužníka Břetislava anonymizovano , anonymizovano , Opavská 145, 747 22 Dolní Benešov-Zábřeh, adresa pro doručování: K Hubertu 311, 747 16 Hať u Hlučína, o určení existence pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že pohledávka žalobce ve výši 18.911,-Kč vůči dlužníku je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 8791/2011

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16.09.2011 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka ve výši 18.911,-Kč vůči dlužníku je po právu. Žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 62.252,23 Kč z titulu nezaplaceného nájemného dle nájemní smlouvy č.j. 3768-848/2007-5110 ze dne 20.08.2007 ve výši 10.989,-Kč za období září-prosinec 2007 a nezaplaceného poplatku z prodlení v celkové výši 51.263,23 Kč. Na přezkumném jednání insolvenční správkyně s dlužníkem popřeli zčásti přihlášenou pohledávku co do pravosti i výše, tedy v částce 33.000,-Kč z důvodu, že tato již byla dlužníkem částečně zaplacena provedením srážek ze mzdy. Žalobce dále uvedl, že Okresní soud v Opavě nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Olomouci ze dne 30.01.2009 č.j. 11 C 278/2008-13 usnesením č.j. 22 E 709/2009-12 ze dne 03.09.2009 výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy proti povinnému-dlužníku a to ve výši 13.912,-Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně z částky 2.800,-Kč od 21.03.2008 do zaplacení, z částky 3.200,-Kč od 21.04.2008 do zaplacení, z částky 3.200,-Kč od 21.06.2008 do zaplacení, z částky 3.200,-Kč od 21.07.2008 do zaplacení a dále jej zavázal k úhradě nákladů předcházejícího řízení ve výši 12.821,-Kč a k úhradě nákladů výkonu rozhodnutí ve výši 6.773,-Kč. Na základě tohoto usnesení byly dlužníku prováděny srážky z příjmu na účet oprávněné Správy vojenského bytového fondu Praha, což je příspěvková organizace stojící mimo strukturu Ministerstva obrany České republiky a dále na účet právního zástupce SVBF. Nejednalo se tedy o provádění srážek ze mzdy na pohledávku žalobce. Dne 23.04.2008 byl vystaven dobropis č. 2008288 na dlužníkův přeplatek za zálohy na služby ve výši 4.111,-Kč, který byl započítán dlužníkovi na dluh za měsíc srpen 2007 ve výši 2.700,-Kč a za měsíc září 2007 ve výši 1.411,-Kč a to v souladu s článkem VII. odstavec 7 nájemní smlouvy ze dne 20.08.2007 a v souladu s článkem VII. odstavec 9 nájemní smlouvy ze dne 28.06.2004. Pohledávka žalobce je tedy tvořena dlužným nájemným za období září-prosinec 2007 v celkové výši 10.989,-Kč a poplatkem z prodlení ve výši 37.174,23 Kč, který byl specifikován. Dlužník dosud neuhradil žádnou splátku. Dále žalobce uvědomil soud, že v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení chybně vyčíslil výši úroků z prodlení, což nyní odstranil správnou specifikací.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila v podání ze dne 23.03.2012 a navrhovala zamítnutí žaloby, když žaloba byla podána pouze proti insolvenční správkyni, nikoliv současně i proti dlužníku přesto, že pohledávka byla popřena jak správkyní, tak dlužníkem a věřitel byl o této skutečnosti řádně poučen. Dále správkyně poukazovala nato, že dlužník tvrdí, že část pohledávky v rozsahu popření žalobci uhradil.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 8791/2011

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě spisová značka KSOS 22 INS 8791/2011 bylo zjištěno: 1. usnesením č.j. KSOS 22 INS 8791/2011-A-9 ze dne 23.06.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena žalovaná. 2. přihláškou pohledávky ze dne 25.07.2011 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 62.252,23 Kč z titulu dluhu z nájemní smlouvy č.j. 3768-848/2007-5110 ze dne 20.08.2007 v souladu s evidenčním listem ze dne 20.08.2007. 3. u přezkumného jednání dne 23.08.2011 insolvenční správkyně-žalovaná i dlužník shodně popřeli nevykonatelnou přihlášenou pohledávku věřitele-žalobce ve výši 62.252,23 Kč. 4. usnesením č.j. KSOS 22 INS 8791/2011-B-6 ze dne 10.10.2011 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 5. podáním ze dne 26.08.2011 insolvenční správkyně-žalovaná vyrozuměla žalobce o popření jeho přihlášené pohledávky a vyzvala jej k podání incidenční žaloby s tím, že žalobce byl poučen, že žaloba musí směřovat proti insolvenční správkyni i dlužníku. Výzva žalované žalobci byla doručena dne 08.09.2011.

Soud konstatuje, že žaloba byla podána včas, tedy v souladu s lhůtou dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ a dále se v projednávané věci zabýval otázkou dostatku pasívní legitimace.

Dle přechodných ustanovení novelizovaného znění zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), soud aplikoval příslušná ustanovení IZ v platném znění, tedy ve znění ke dni konání přezkumného jednání na kterém byl učiněn popěrný úkon.

Dle ustanovení § 192 odst. 1 IZ dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskonční dříve, než uplynutím 15 dnů doručení o vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu prodávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ustanovení § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 8791/2011 popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení plněním splátkového kalendáře, tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Soudní praxe dovodila, že insolvenční správce a dlužník mají při popření nevykonatelné pohledávky v režimu oddlužení formou splátkového kalendáře v rozsahu shodného popření v incidenčním řízení postavení nerozlučných společníků dané specifiky insolvenčního zákona. To mimo jiné znamená, že chce-li být věřitel s incidenční žalobou úspěšný, musí jeho žaloba na určení pohledávky směřovat vůči oběma popírajícím. Přitom ovšem není vyloučeno, že propadná lhůta k podání takové žaloby začne běžet, popřípadě i skončí ve vztahu ke každému z popírajících odlišně (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 08.02.2010 č.j. 15 Cmo 245/2009-58, shodně též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 25.02.2010 č.j. KSUL 45 INS 857/2008, 1 VSPH 544/2009-P6-8). Pro nerozlučné společenství účastníků tak platí, že neúčastní-li se řízení jako účastníci (na straně žalobce nebo žalovaného) všichni, kdo jimi musí být jako nerozluční společníci, je tím dán nedostatek věcné legitimace a soud žalobu z tohoto důvodu bez dalšího zamítne. Za situace, kdy učiněný závěr o nedostatku pasívní věcné legitimace je sám o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby, se soud dále žalobou nezabýval a nezbylo, než ji zamítnout.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a jelikož žalovaná, která byla ve věci procesně úspěšná náklady řízení nepožadovala, soud vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.09.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně

ICM R