22 ICm 2153/2011
Jednací číslo: 22 ICm 2153/2011-22 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 2723/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Žanety Burkotové, se sídlem Fryštátská 2063/57a, Karviná, insolvenční správkyně Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Rychvald 385, Rychvald, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01

takto:

I. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky ve výši 1.800,-Kč uplatněná žalovaným v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 2723/2011 přihláškou P10 jako neuhrazené náklady oprávněného, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 10.600,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice-na účet Krajského soudu v Ostravě soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 2723/2011

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 12.08.2011, se žalobkyně domáhala určení, že část vykonatelné pohledávky ve výši 1.800,-Kč, uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 2723/2011 přihláškou P10 jako náklady oprávněného v exekučním řízení není po právu, neboť při výpočtu odměny právního zástupce žalovaného v exekučním řízení, byla za základ odměny brána vymáhaná jistina 1.259,-Kč, úroky z prodlení ve výši 158,-Kč a náklady nalézacího řízení ve výši 8.454,-Kč. Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb. při určení sazby odměny se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva, ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení. Odměna tedy měla být počítána pouze z vymáhané jistiny ve výši 1.259,-Kč nikoli též z příslušenství v podobě úroků z prodlení a nákladů nalézacího řízení. Náklady žalovaného v exekučním řízení jsou tedy pouze ve výši 4.320,-Kč nikoli v přihlášené výši 6.120,-Kč.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť v exekučním řízení se odměna advokáta stanoví nejen z vymáhané jistiny, ale i z úroků a nákladů nalézacího řízení. Výklad, že odměna advokáta v exekučním řízení se počítá pouze z vymáhané jistiny je nesprávný, neboť v případě, že by oprávněný vymáhal jen úroky z prodlení nebo jen náklady nalézacího řízení samostatně, by odměna advokáta byla 0,-Kč.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť žalobce s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasil, žalovaný neměl k uvedeném postupu námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Žaloba byla žalobcem podána včas ve lhůtě 30-ti dnů ode dne konání přezkumného jednání podle s ust. § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ).

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 22 INS 2723/2011 soud zjistil, že:

1) usnesením ze dne 13.05.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Žaneta Burkotová. 2) usnesením ze dne 20.07.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. 3) přihláškou pohledávky evidovanou pod číslem P10 přihlásil žalovaný mimo jiné pohledávku č. 4 ve výši 15.991,-Kč z titulu neuhrazeného pojistného ze smlouvy č 3800383969 (sestávající z jistiny 1.259,-Kč, nákladů nalézacího řízení 8.454,-Kč, úroků z prodlení ve výši 158,-Kč a nákladů exekučního řízení ve výši 6.120,-Kč). 4) u přezkumného jednání dne 14.07.2011 insolvenční správce popřel z pohledávky č. 4 částku 1.800,-Kč (náklady exekučního řízení). 5) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 2723/2011

Z usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 23.10.2009, č.j. 49 Nc 2395/2009-4 soud zjistil, že na majetek dlužníka byla nařízena exekuce k vymožení pohledávky žalovaného ve výši 1.259,-Kč, nákladů nalézacího řízení 8.454,-Kč, úroků z prodlení ve výši 158,-Kč a nákladů exekučního řízení.

Z výzvy soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše ke splnění vymáhaní povinnosti ze dne 29.06.2010, sp. zn. 060 EX 306/2009, soud zjistil, že dlužník byl vyzván k úhradě částky 9.871,-Kč, nákladů exekuce 7.800,-Kč a náhradě nákladů oprávněného (žalobce) 6.120,-Kč.

Podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (dále jen vyhláška)- Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen výkon rozhodnutí ) činí sazba odměny, jde-li o vymožení peněžité částky 50 % sazby odměny podle § 3 odst. 1, nejméně 500,-Kč. Dle odstavce 3 Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.

Podle § 3 odst. 1 bod 1. až 3. vyhlášky ve znění účinném do 29.02.2012- Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny 1. do 1 000 Kč 4 500 Kč, 2. přes 1 000 do 5 000 Kč 6 000 Kč, 3. přes 5 000 do 10 000 Kč 9 000 Kč,

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky- Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva, ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení.

Podle § 121 odst. 3 zákona č. 40/1964 občanský zákoník- Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Výše odměny advokáta je dle kriterií ve vyhlášce závislá na stupni náročnosti (závažnosti) poskytnuté právní služby. V zásadě čím vyšší je žalovaná částka, tím je předpoklad složitějšího a závažnějšího sporu, v důsledku toho je vyšší i paušální odměna advokáta. Při stanovení náhrady nákladů řízení u odměny v nalézacím řízení se dle § 3 odst. 3 vyhlášky k příslušenství pohledávky nepřihlíží, neboť spor je veden primárně o pohledávku (jistinu), která je pak i základem pro výpočet odměny advokáta. Není tedy důvodu, proč by ve vykonávacím řízení mělo příslušenství pohledávky být základem pro výpočet odměny advokáta. Vyhláška proto v § 12 stanoví, že odměna advokáta je ve výši 50 % sazby odměny dle § 3 odst. 1, přičemž dle § 12 odst. 3 vyhlášky obdobně platí, že při určení sazby se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva. Argument žalovaného, že by v případě vymáhání samostatného příslušenství byla odměna nulová, je nesprávný. V případě, že by bylo vymáháno nezaplacené příslušenství samostatně, jde dle § 3 odst. 3 vyhlášky o výjimku, kdy samo příslušenstvím je základem pro výpočet odměny advokáta. Odměna by tedy nebyla nulová, ale stanovena z vymáhaného příslušenství.

ICM R Sp.zn. ins. řízení: KSOS 22 INS 2723/2011

Odměna advokáta žalovaného v exekučním řízení je tedy počítána pouze z vymáhané jistiny 1.259,-Kč, tedy dle § 12-50% z 6.000,-Kč (§ 3 bod 2vyhlášky) což je 3.000,-Kč, dále náhrada hotových výdajů advokáta za dva úkony právní služby (převzetí věci a podání návrhu na exekuci) po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a náhrada za 20 % DPH z částky 3.600,-Kč. Náhrada nákladů žalovaného za exekuční řízení činí tedy celkem 4.320,-Kč. Pokud si žalovaný přihlásil pohledávku na náhradu nákladů exekučního řízení ve výši 6.120,-Kč, pak v částce 1.800,-Kč nemá na tuto náhradu nárok a v této části není pohledávka žalovaného po právu. Soud proto určil, že část pohledávky žalovaného ve výši 1.800,-Kč není po právu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy žalobce měl ve věci plný úspěch a má právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce byl v řízení zastoupen advokátem, který sepsal a podal žalobu. Náhrada nákladů byla přiznána ve výši 10.900,-Kč a sestává z odměny advokáta dle § 8 vyhlášky č. 484/200 Sb. ve výši 10.000,-Kč, 2 režijních paušálů po 300,-Kč (příprava a převzetí právního zastoupení, písemné vyjádření), tedy celkem 600,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Výrok III. o zaplacení soudního poplatku je odůvodněn ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném do 31.08.2011, podle kterého je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 16.10.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně

ICM R