22 ICm 1786/2012
22 ICm 1786/2012-24 (KSOS 22 INS 15655/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Mgr. Lukáše Stočka, se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 18, ve věci vedené pod sp.zn. 42 Sm 135/2007 insolvenčního správce dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, Obora 64, proti žalovanému Pavlu anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Na Honech II./4907, zastoupenému JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem Zlín, Rašínova 68, o určení neexistence pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, Obora 64, pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 3.837.515,-Kč z titulu směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 21.12.2005, č.j. 42 Sm 242/2005-15 a pohledávku č. 2 ve výši 1.985.363,-Kč z titulu směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2007, č.j. 42 Sm 135/2007-7, které jsou evidovány pod číslem přihlášky P15 v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 15655/2011, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 19.06.2012 (ve znění její opravy doručené 24.03.2013) domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano pohledávky ve výši 5.822.878,-Kč, a to pohledávku č. 1 ve výši 3.837.515,-Kč z titulu směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 21.12.2005, č.j. 42 Sm 242/2005-15, a pohledávku č. 2 ve výši 1.985.363,-Kč z titulu směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2007, č.j. 42 Sm 135/2007-7, které jsou evidovány pod číslem přihlášky P15 v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 15655/2011, s tvrzením, že byť žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelné pohledávky přiznané směnečnými platebními rozkazy, má za to, že zajišťovací směnky vystavené dlužníkem dne 02.08.2002 a 30.04.2004 postrádají kauzu, neboť obě dvě směnečné pohledávky žalovaného za dlužníkem měly svůj původ v nájemní smlouvě ze dne 31.12.2002, která je neplatná (podle žalobce se dlužník dozvěděl až po skončení směnečných řízení, že věřitel nebyl vlastníkem předmětu nájmu a nemohl jej tedy platně pronajmout). Za stavu, kdy směnky měly zajišťovat závazek z titulu neplatné smlouvy, a tedy závazek neexistující, pak zde platně nevznikl ani závazek směnečný. I kdyby pohledávky žalovaného za dlužníkem vznikly platně, uvedl, že zanikly v důsledku jednostranného zápočtu, který dlužník Pavel anonymizovano učinil přípisem ze dne 20.9.2007, kdy započetl pohledávku ve výši 4.300.000,-Kč z titulu škody v podobě ušlého nájemného za dobu od 26.05.2005 do 19.9.2007.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že obě dvě směnky nikdy neměly souvislost se smlouvou o nájmu ze dne 31.12.2002, nýbrž zajišťovaly půjčky, které byly ze strany žalovaného poskytnuty dlužníkovi. V případě směnky vystavené dne 02.08.2002 uvedl, že k ní existuje písemná smlouva o půjčce z téhož dne, na které je dokonce úředně ověřený podpis dlužníka. Již z data vystavení směnky plyne, že nemohla mít svoji kauzu v podobně nájemní smlouvy, která byla uzavřena až po dalších téměř pěti měsících. V případě směnky vystavené dne 30.04.2004 se rovněž, z pohledu kauzálního závazkového vztahu, jedná o půjčku, byť k ní nebyla vyhotovena písemná smlouva, podstatné však je, že došlo k předání a převzetí peněz. K listině nazvané jako zápočet ze dne 20.09.2007 uvedl, že kromě toho, že tato listina nebyla nikdy žalovanému doručena, jedná se listinu nepravou, jejíž obsah není správný (datum na ní bylo uvedeno účelově a neodpovídá skutečnosti). Podle jeho názoru není logické, že se dlužník nebránil tímto zápočtem ve druhém směnečném řízení a nebránil se ani v řízení exekučním.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011, přičemž zjistil, že:

-usnesením ze dne 25.11.2011, č.j. KSOS 22 INS 15655/2011-A-12, byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ladislava Stradějová a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs,

ICM R

-usnesením ze dne 17.02.2012, č.j. KSOS 22 INS 15655/2011-B-19, byla insolvenční správkyně JUDr. Ladislava Stradějová odvolána z funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Lukáš Stoček, -přihláškou P15 (doručenou insolvenčnímu soudu dne 23.12.2011) žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Pavlem anonymizovano vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 3.837.515,-Kč z titulu pravomocného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 21.12.2005, č.j. 42 Sm 242/2005-15, a vykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 1.985.363,-Kč z titulu pravomocného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2007, č.j. 42 Sm 135/2007-7, -na přezkumném jednání dne 25.05.2012 insolvenční správce i dlužník popřeli pohledávku žalovaného co do pravosti v celém rozsahu, a to z důvodu toho, že směnky vystavené dlužníkem dne 02.08.2002 a 30.04.2004 měly zajišťovat závazek z titulu neplatné nájemní smlouvy (ze dne 31.12.2002), a tedy závazek neexistující, proto platně nevznikl ani závazek směnečný, a i kdyby pohledávky věřitele platně vznikly, pak zanikly v důsledku jednostranného zápočtu, který učinil dlužník přípisem ze dne 20.09.2007, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 21.12.2005, č.j. 42 Sm 242/2005-15, soud zjistil, že ve věci věřitele Pavla Gregůrka (jako žalobce) proti Pavlu anonymizovano (jako žalovanému), o zaplacení částky 2.400.000,-Kč s postižními právy, bylo rozhodnuto tak, že soud uložil žalovanému, aby do 3 dnů zaplatil žalobci směnečný peníz 2.400.000,-Kč s 6% úrokem od 24.08.2002 do zaplacení, směnečnou odměnu 8.000,-Kč a náklady řízení 96.320,-Kč (soudní poplatek) nebo, aby v téže lhůtě počítané ode dne doručení tohoto platebního rozkazu podal odůvodněné námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný platební rozkaz obsahuje poučení, že nepodá-li proti němu žalovaný včas námitky, nabude účinků pravomocného rozsudku a dále obsahuje popis postupu soudu v případě, že námitky budou včas podány. Dle doložky Krajského soudu v Brně nabylo rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti dne 21.02.2006.

Ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2007, č.j. 42 Sm 135/2007-7, soud zjistil, že ve věci věřitele Pavla Gregůrka (jako žalobce) proti Pavlu anonymizovano (jako žalovanému), o zaplacení částky 1.330.000,-Kč s postižními právy bylo rozhodnuto tak, že soud uložil žalovanému, aby do 3 dnů zaplatil žalobci směnečný peníz 1.330.000,-Kč s 6% úrokem od 31.05.2004 do zaplacení, směnečnou odměnu 4.334,-Kč a náklady řízení 53.380,-Kč (soudní poplatek) nebo, aby v téže lhůtě počítané ode dne doručení tohoto platebního rozkazu podal odůvodněné námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný platební rozkaz obsahuje poučení, že nepodá-li proti němu žalovaný včas námitky, nabude účinků pravomocného rozsudku a dále obsahuje popis postupu soudu v případě, že námitky budou včas podány. Dle doložky Krajského soudu v Brně nabylo rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti dne 19.12.2007.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi žalovaným jako věřitelem a Pavlem anonymizovano jako dlužníkem dne 02.08.2002 soud zjistil, že věřitel na základě této smlouvy půjčil dlužníkovi bezúročně částku 2.400.000,-Kč, kterou mu předal v hotovosti před podpisem smlouvy, což dlužník svým podpisem výslovně stvrdil. Půjčená částka měla být vrácena věřiteli nejpozději v termínu do 23.08.2002. V článku IV. je obsažena dohoda o tom, že na zajištění vrácení poskytnutých finančních prostředků vystaví dlužník ve prospěch věřitele vlastní směnku na

ICM R

částku 2.400.000,-Kč, se splatností dne 23.08.2002, místo placení Nová 1090, Zlín-4, s doložkou bez protestu, avalovanou společností STELIT spol s r.o., IČ 60774509, se sídlem Valašské Meziříčí, Hranická 12. V případě, že dlužník věřiteli poskytnuté finanční prostředky řádně a včas vrátí, je věřitel povinen vystavenou směnku vydat dlužníkovi. Listina obsahuje podpisy smluvních stran, přičemž podpis dlužníka je úředně ověřen.

Z listiny nazvané započtení pohledávek ze dne 20.09.2007 soud zjistil, že Pavel anonymizovano zde uvádí, že je vlastníkem v listině specifikovaných nemovitostí, tj. nemovitostí zapsaných na LV v katastrálním území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, a to pozemku parc.č. 422/2 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku parc.č. st. 714-zastavěná plocha a jiných staveb č.p. 283 postavených na parc.č. st. 714 spolu se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. objekty dílen, garáží a skladem ND, ocelokůlnou, přístřeškem pro výdej pohonných hmot, s venkovními úpravami-přípojkou vody, přípojkou kanalizace DN 150 mm, přípojkou kanalizace DN 250 mm, plotem ze strojového pletiva, ocelovými vraty s drátěnou výplní, zpevněnými plochami ze silničních panelů a monolitického betonu a betonové zámkové dlažby, s železniční vlečkou, venkovním osvětlením včetně sloupů a mostní váhou se zastřešením, s tím, že nikdy k nim nepozbyl vlastnictví. K zajištění neplatných splátek z neplatné nájemní smlouvy byly vystaveny 2 směnky, a to na částku 2.400.000,-Kč (vystavena 2. srpna 2002 a splatná 23. srpna 2002) a dále na částku 1.330.000,-Kč (vystavena 30. dubna 2004 a splatná 31. května 2004). Tyto směnky zajišťují neexistující závazek a platbu na tyto Pavel anonymizovano neuznává. Dále je v listině uvedeno, že Pavel Gregůrek škodným jednáním (lhaním, že je vlastník nemovitostí a zabráněním jejich užívání Pavlu anonymizovano ) způsobil Pavlu anonymizovano škodu, kterou dlužník kvantifikoval za období od 26.05.2005 do 19.09.2007 částkou 4.300.000,-Kč při výši nájmu, kterou Pavel Gregůrek dlužníkovi účtoval. Dlužník, i když neuznal povinnost platit se shora uvedených směnek, z důvodu jistoty započetl svou pohledávku ve výši 4.300.000,-Kč oproti pohledávce Pavla Gregůrka ze směnek ve výši 3.730.000,-Kč. Rozdíl ve výši 570.000,-Kč měl být dlužníkovi zaslán do 15 dnů od provedení zápočtu. Litina je podepsána Pavlem anonymizovano a adresována Pavlu anonymizovano .

Z kupní smlouvy, uzavřené mezi žalovaným jako prodávajícím a RNDr. Milanem Urbanem jako kupujícím dne 26.05.2005 opatřené doložkou Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště ve Valašském Meziříčí soud zjistil, že žalovaný nemovitosti, které dlužník specifikoval v zápočtu, prodal RNDr. Milanu Urbanovi. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 09.06.2005 s právními účinky vkladu ke dni 27.05.2005.

Dle ustanovení § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odstavce 3 téhož ustanovení platí, že v žalobě podané insolvenčním správcem, který popřel vykonatelnou pohledávku proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil, může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Zjištěný skutkový stav věci soud posoudil a dospěl k těmto právním závěrům.

ICM R

Žaloba je podána včas, ve lhůtě 30 dní od konání přezkumného jednání, tak jak stanoví ust.§ 199 odst. 1 IZ.

Vykonatelnost přihlášených pohledávek žalovaného (P15) byla prokázána veřejnou listinou, tj. vykonatelnými směnečnými platebními rozkazy Krajského soudu v Brně, které tento věřitel současně se svou přihláškou insolvenčnímu soudu předložil.

Nepodal-li proti směnečným platebním rozkazům ve směnečném řízení dlužník Pavel anonymizovano jako žalovaný žádné námitky, tj. neuvedl žádné skutečnosti na svoji obranu, nemůže insolvenční správce v insolvenčním řízení tuto nečinnost dlužníka v nalézacím řízení zhojit tím, že směnečné vykonatelné pohledávky a její směnečné příslušenství popře co do pravosti. Není účelem ust. § 199 IZ, aby insolvenční správce svým úkonem popírajícím vykonatelnou pohledávku nahrazoval účel námitek ve směnečném řízení, které měl dlužník právo podat a který toto své právo nevyužil. Dlužník v zákonné lhůtě námitky nepodal. Se zřetelem k zásadě koncentrace směnečného řízení (§ 175 odst. 1 a 4 o.s.ř.) nelze po uplynutí lhůty k podání námitek uplatňovat takovou obranu, která nebyla uvedena již v námitkách. Z toho plyne, že jedině za předpokladu, že dlužník v nalézacím směnečném řízení se bránil včasnými námitkami, mohl by insolvenční správce v insolvenčním řízení postupovat dle ust. § 199 IZ, uvést nové skutečnosti, které by mohly mít význam pro posouzení důvodnosti obrany již uplatněné dlužníkem v námitkách nebo takové, které vyvstaly po vydaném směnečném platebním rozkazu (např. zánik závazku). V daném případě insolvenční správce tvrdil, že až po skončení směnečných řízení se dlužník dozvěděl, že směnky zajišťují nedluh, konkrétně závazek z titulu neplatné smlouvy o nájmu ze dne 31.12.2002. Toto tvrzení však žádným způsobem neprokázal, jelikož k němu žádné relevantní důkazy neoznačil (důkaz celým spisem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 14K 49/2002 soud nepovažoval za určitý a proto jej neprovedl).

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 199 odst. 2 IZ představuje analogii k žalobě na obnovu řízení, soud odkazuje na judikát Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 1227/2008 ze dne 19.9.2009, ve kterém tento soud vyslovil názor, že pokud žalovaný proti směnečnému platebnímu rozkazu nepodá námitky, s obsahem směnečného závazku, s vědomím povinnosti žalobci směnečný dluh zaplatit, se ztotožňuje. Dlužníkovi nic nebrání, aby se v rámci lhůty pro podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu se směnečnou listinou za účelem posouzení její platnosti seznámil a jelikož po doručení platebního rozkazu a po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek nenastaly žádné nové skutečnosti a ani nebyly doloženy žádné nové důkazy, o jejichž existenci nemohl dlužník vědět po doručení platebního rozkazu, nelze žalobu na obnovu řízení dle § 235e) odst. 1 o.s.ř. než zamítnout. V tomto judikátu se Nejvyšší soud zmiňuje též o tom, že směnečný platební rozkaz lze napadnout žalobou na obnovu řízení, lze-li důvody obnovy vztahovat na předpoklady, za nichž byl vydán. Ovšem žalobou na obnovu řízení může jí navrhovatel uplatňovat pouze takové skutečnosti nebo rozhodnutí, které nemohl použít bez své viny v původním řízení, a jen tehdy, jestli jsou tu nové skutečnosti, které navrhovatel obnovy řízení nemohl použít do uplynutí lhůty k podání námitek (např. protože o nich nevěděl, nebo jestliže pozdější rozhodnutí příslušného orgánu, o nichž navrhovatel se dozvěděl po uplynutí k podání námitek, řeší jinak předběžnou otázkou, v níž byl soud vázán rozhodnutím jiného orgánu).

Pokud tedy žalobce v tomto řízení tvrdil, že dlužník se o neplatnosti nájemní smlouvy dozvěděl teprve po skončení řízení u Krajského soudu v Brně ve věci vedené pod sp.zn. 42 Sm 135/2007, tj. po dni 19.12.2007 (u pohledávky č. 2), pak kromě toho, že žalobce toto své

ICM R tvrzení neprokázal, soud vzal v úvahu listinu, kterou k důkazu označil žalobce, a to konkrétně zápočet ze dne 20.09.2007, ze kterého se zcela jednoznačně podává, že dlužník již v průběhu označeného směnečného řízení musel vědět, že nájemní smlouva je neplatná, neboť tuto otázku podrobně ve svém zápočtu, který učinil před skončením směnečného řízení, rozebral.

Vedle toho soud ve shodě s argumentací žalovaného uzavírá, že v případě směnky vystavené 02.08.2002 (pohledávka č. 1) již plyne ze samotného data jejího vystavení, že nemohla mít svou kauzu v podobě nájemní smlouvy uzavřené dne 31.12.2002, když navíc žalovaný v řízení prokázal smlouvou o půjčce ze dne 02.08.2002 s úředně ověřeným podpisem dlužníka Pavla anonymizovano , že tato směnka zajišťovala nikoliv závazek z nájemní smlouvy, nýbrž půjčku, která byla ze strany žalovaného poskytnuta dlužníkovi Pavlu anonymizovano .

Argumentoval-li žalobce tím, že i kdyby pohledávky žalovaného za dlužníkem vznikly platně, že zanikly v důsledku jednostranného zápočtu, který dlužník Pavel anonymizovano učinil přípisem ze dne 20.9.2007, kdy započetl pohledávku ve výši 4.300.000,-Kč z titulu škody v podobě ušlého nájemného za dobu od 26.05.2005 do 19.9.2007, soud ani tuto námitku nevyhodnotil za důvodnou. Sporná v tomto ohledu byla otázka, zda existovala pohledávka dlužníka Pavla anonymizovano za žalovaným, zda se stala splatná, zda byla způsobilá k započtení oproti pohledávce žalovaného a sporná byla zejména otázka, zda byl doručen projev vůle dlužníka žalovanému, kterým byl učiněn jednostranný úkon započtení. Důkazní břemeno ohledně existence splatné pohledávky způsobilé k započtení a ohledně dojití jednostranného právního úkonu žalovanému spočívalo na žalobci. Žalobce existenci pohledávky Pavla anonymizovano vůči žalovanému neprokázal a neprokázal ani, že projev vůle, kterým učinil Pavel anonymizovano započtení, tomuto subjektu doručil (když v tomto ohledu žádné důkazy neoznačil a jelikož se jednání nezúčastnil, nemohl být o této povinnosti ani poučen ve smyslu § 118a o.s.ř.).

S ohledem na uvedené soud uzavírá, že žalobcem co do pravosti popřené vykonatelné pohledávky věřitele-žalovaného, které vznikly na základě pravomocných směnečných platebních rozkazů, existují, důvod pro jejich popření dle ust. § 199 odst. 2 IZ není dán, a proto žalobu v celém rozsahu zamítl.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, ten je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a skutečností, že úspěšnému žalovanému náhradu nákladů řízení přiznat nelze, a to pro nákladovou imunitu insolvenčního správce (§ 202 odst. 1 IZ).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 30.07.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R