22 ICm 1563/2012
Jednací číslo: 22 ICm 1563/2012-103 (KSOS 22 INS 15655/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce a) PARTR spol. s r.o., se sídlem Slušovice, Všemina 234, PSČ 763 15, IČ: 60728515, zastoupeného JUDr. Pavlem Dvorským, advokátem, se sídlem nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, PSČ 760 01, b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Honech II 4907, Zlín, PSČ 760 05, zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem, se sídlem Rašínova 68, 760 01 Zlín, proti žalovanému FOKR Czech s.r.o. v likvidaci , se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, IČ: 25873580, zastoupenému JUDr. Liborem Holemým, advokátem, se sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, se sídlem Ostrava 1, Na Hradbách 21, o popření pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaný n e m á za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Obora 64, 757 01 Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, pohledávku ve výši Pokračování 22ICm 1563/2012

22.581.863,-Kč, kterou přihlásil přihláškou P14 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011.

II. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci a) na náhradu nákladů řízení částku 21.893,-do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Pavla Dvorského.

III. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci b) na náhradu nákladů řízení částku 19.741,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Václava Hochmana.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 09.02.2012 (v insolvenčním spise označeno jako P14-4) popřel věřitel č. 11-společnost PARTR spol. s r.o., se sídlem Slušovice, Všemina 234, PSČ 763 15, IČ: 60728515 pohledávku věřitele č. 14-společnosti FOKR Czech s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, IČ: 25873580 za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011. Podle § 200 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se považuje tento popěrný úkon od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dní od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil. Žalobce popřel pravost i výši pohledávky žalovaného za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano označenou jako P14-1 ve výši 22.581.863,-Kč.

Popěrný úkon a tedy incidenční žalobu odůvodnil tím, že existence pohledávky je věřitelem prokazována pouze notářským zápisem sepsaným JUDr. Milošem Vaiglem, notářem v Novém Jičíně dne 29.04.2002, pod číslem NZ 103/2002, N 127/2002, obsahujícím mj. dohodu společnosti STELIT spol. s r.o. jako povinného a společnosti FOKR Czech s.r.o. jako oprávněného s popisem údajných skutečností, že dne 06.03.2002 mělo dojít k uzavření smlouvy o půjčce mezi oprávněným jako věřitelem a povinným jako dlužníkem na částku 4.500.000,-Kč s dohodnutou dobou splatnosti 01.05.2002. K takto vymezenému dluhu měl Pavel anonymizovano jako nový dlužník uzavřít dne 20.06.2002 dohodu o převzetí dluhu se společností STELIT spol. s r.o. jako dlužníkem za souhlasu věřitele, a to společnosti FOKR Czech s.r.o. Tato dohoda a výše uvedený notářský zápis jsou pak tituly pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení vedeného vůči Pavlu anonymizovano . Především žalobce a) popírá pohledávku žalovaného za dlužníkem z důvodu, že Pavel anonymizovano jako nový dlužník neuzavřel k datu 20.06.2002 platnou dohodu o převzetí dluhu se společností STELIT spol. s r.o. jako dlužníkem a společnost FOKR Czech s.r.o. se nemohla stát ze shora uvedeného titulu vlastníkem pohledávky vůči dlužníku, kterou vůči Pavlu anonymizovano přihlásila v insolvenčním řízení. Dohoda o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 je totiž

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

neplatná v důsledku porušení ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni 20.06.2002. K tomuto datu podle výpisu z obchodního rejstříku společnosti STELIT spol. s r.o. byl Pavel anonymizovano jediným společníkem této společnosti a současně jediným jednatelem. Dohodu o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 uzavřela společnost STELIT spol. s r.o. jednající jednatelem Pavlem anonymizovano jako dlužník a fyzická osoba Pavel anonymizovano jako nový dlužník, a to za souhlasu společnosti FOKR Czech s.r.o. jako věřitele jednajícího jednatelem Ing. Tomášem Krupou. Podle § 132 odst. 3 obchodního zákoníku platného k datu 20.06.2002 smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, musejí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. Z dikce zákona i z ustálené soudní judikatury vyplývá, že daná listina musí být účastníky smlouvy přímo před tímto orgánem podepsána, nelze akceptovat uznání podpisu za vlastní ze strany účastníků. Pokud tato podmínka splněna není, jedná se o absolutně neplatný právní úkon. Z dohody o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 vyplývá, že Pavel anonymizovano jako jednatel společnosti STELIT spol. s r.o. na straně dlužníka a současně jako fyzická osoba na straně nového dlužníka podepsal dohodu o převzetí dluhu, aniž by se tak stalo před orgánem pověřeným legalizací. Podpisy na uvedené dohodě uznal Pavel anonymizovano za vlastní teprve dne 22.02.2011, tedy téměř 9 let po podpisu samotné listiny. Taktéž Ing. anonymizovano jednající za věřitele uznal svůj podpis na dohodě za vlastní až 23.02.2011.

Dále žalobce z procesní opatrnosti popírá existenci samotné půjčky ve výši 4.500.000,-Kč, z níž jsou odvozeny i nároky přihlášené do insolvenčního řízení vůči Pavlu anonymizovano . Jediným dokladem, kterým se snaží věřitel FOKR Czech s.r.o. prokázat existenci půjčky, je právě předmětný notářský zápis ze dne 29.04.2002. Kromě něj nebyly ze strany věřitele doloženy žádné jiné doklady, které by existenci půjčky prokazovaly. Naopak je velmi nepravděpodobné, že by byla půjčka ve výši 4.500.000,-Kč vůbec poskytnuta pouze na základě ústně uzavřené smlouvy, bez dalšího zajištění. Věřitel FOKR Czech s.r.o. tedy nepředložil doklad, který by prokazoval, kdy a za jakých okolností byla půjčka poskytnuta. Žalobce popírá i platnost předmětného notářského zápisu, neboť za povinného jednal a předmětný notářský zápis i podepsal Jan anonymizovano , anonymizovano -v té době jednatel společnosti FOKR Czech s.r.o., a to na základě plné moci, kterou mu udělil dne 06.03.2002 za společnost STELIT spol. s r.o. jednatel Pavel anonymizovano a která je přílohou č. 1 předmětného notářského zápisu. Za oprávněného jednal a předmětný notářský zápis i podepsal Ing. Tomáš anonymizovano , anonymizovano -druhý jednatel společnosti FOKR Czech s.r.o. Žalobce popírá, že by byl shora uvedený notářský zápis sepsán platně, neboť k jeho sepsání došlo na základě neplatné plné moci ze dne 06.03.2002. Podle § 22 odst. 2 občanského zákoníku v aktuálně platném znění ke dni udělení plné moci i ke dni sepsání notářského zápisu nemohl zastupovat jiného mimo jiné i ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Zastoupení provedené v rozporu s ust. § 22 odst. 2 občanského zákoníku pak způsobuje neplatnost právního úkonu podle § 39 občanského zákoníku bez ohledu na to, zda účastníci právního úkonu o tom věděli. Skutečnost, že bylo ze strany Jana anonymizovano jednáno v rozporu se zájmy zastoupeného Pavla anonymizovano , prokazují i jeho úkony, které na uzavření předmětného notářského zápisu přímo navazují. Jedná se o podání trestního oznámení na Ing. Tomáše Krupu a Jana anonymizovano , které bylo podáno na Policii ČR Ostrava a následné podání odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.08.2002, sp. zn. F 36274/2002 v souvislosti s dalšími úkony těchto dvou osob, kterými měly opět na základě plné moci převést bez vědomí a souhlasu Pavla anonymizovano na společnost FOCUS-METAL s.r.o. obchodní podíl Pavla anonymizovano ve společnosti STELIT spol. s r.o. Kromě toho, pokud by pohledávka měla být odvozena z předmětného notářského zápisu, popírá žalobce a) jeho materiální vykonatelnost, neboť minimálně neobsahuje přesný rozsah a obsah plnění, pokud se týká příslušenství pohledávky. V neposlední řadě popírá žalobce pohledávku žalovaného z důvodu promlčení, neboť jestliže byla půjčka uzavřena mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, tedy vznikl závazek obchodněprávní podle § 261 odst. 1 obchodního zákoníku v aktuálně platném znění ke dni údajného uzavření smlouvy o půjčce, pak se promlčecí doba bude řídit obchodním zákoníkem, podle kterého je promlčecí doba čtyřletá.

K výzvě soudu žalobce podáním ze dne 27.08.2013 doplnil žalobu o návrh, jak má soud ve věci rozhodnout (tzv. petit) a navrhl, aby soud určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano pohledávku ve výši 22.581.863,-Kč, kterou žalovaný přihlásil přihláškou P14 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011.

U nařízeného jednání žalobce a) doplnil, že v protokole o jednání před Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí sp. zn. 17 C 162/2011 ze dne 21.01.2013, Pavel anonymizovano v postavení svědka uvedl, že ohledně částky 4.500.000,-Kč se nejednalo o půjčku, nýbrž o vklad společnosti FOKR Czech s.r.o., popř. Ing. Krupy a p. anonymizovano do společnosti STELIT spol. s r.o. Pokud se tedy nejednalo o půjčku, neexistuje nárok z titulu půjčky a nárok ze strany žalovaného nebyl řádně uplatněn. Pokud by soud dospěl k jinému závěru, pak je nárok žalovaného promlčen, když z obsahu shora citovaného protokolu vyplývá účel využití částky 4.500.000,-Kč, tj. muselo se jednat o obchodně závazkový vztah a nikoli občanskoprávní.

Podáním doručeným soudu dne 09.02.2012 (v insolvenčním spise označeno jako P14-3) popřel věřitel č. 15 Pavel Gregůrek stejnou pohledávku věřitele č. 14-společnosti FOKR Czech s.r.o. za dlužníkem Pavlem anonymizovano . I tento popěrný úkon se považuje dle § 200 odst. 5 IZ od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dní od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil. Žalobce Pavel Gregůrek popřel pravost i výši pohledávky žalovaného za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano označenou jako P14-1.

Popěrný úkon a tedy incidenční žalobu odůvodnil tím, že půjčka měla být ze strany věřitele poskytnuta údajně dne 06.03.2002, a to společnosti STELIT spol. s r.o., ovšem o předání a převzetí půjčky neexistuje žádný doklad, což při takto vysoké částce rozhodně není standardní. Vzhledem k tomu, že půjčka patří mezi takzvané smlouvy reálné (musí dojít k předání a převzetí peněz) popírá žalobce b), že by k půjčce vůbec došlo, protože není vůbec zřejmé, kdy a kde byla uvedená částka předána, kdo ji předával a přebíral a za jakým účelem. Pokud jde o notářský zápis sepsaný JUDr. Milošem Vaiglem ze dne 29.04.2002, pak tento notářský zápis nemůže obstát, neboť notářský zápis za společnost

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

STELIT spol. s r.o. neuzavíral Pavel anonymizovano , ale na základě plné moci za ni jednal Jan anonymizovano , který však byl v té době také jednatelem společnosti FOKR Czech s.r.o. (jeho funkce zanikla až 03.07.2002) a je otázkou, zda vůbec mohl na základě plné moci jednat, neboť zástupcem nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného dle § 22 odst. 2 občanského zákoníku. V notářském zápise není uvedeno nic o výpisech z obchodních rejstříků, resp. tyto jsou jeho přílohou, ale není uvedeno, že by tyto osoby prohlásily, že jsou oprávněny aktuálně jednat za právnické osoby, dále je tam uvedeno příslušenství pohledávky, aniž by však bylo toto jakkoliv specifikováno a není zejména uvedena splatnost příslušenství, což činí tento notářský zápis materiálně nevykonatelným. Také není logické, proč by Pavel anonymizovano převzal dne 20.06.2002 tento dluh, navíc smlouvu o převzetí dluhu ke svému insolvenčnímu návrhu a ani k jeho doplnění nepředložil a je otázkou, pokud skutečně došlo k převzetí dluhu, zda může věřitel i vůči novému dlužníku využít tento notářský zápis s doložkou vykonatelnosti. Velmi výrazné pochybnosti o tom, zda skutečně došlo k převzetí dluhu, vzbuzuje také to, že podpisy účastníků dohody byly úředně ověřeny až v roce 2011, což nabízí závěr o tom, že tato dohoda mohla být vyhotovena ve skutečnosti až v roce 2011, tedy v době, kdy na Pavla anonymizovano již byla vedena řada exekucí. Pokud by však tato dohoda měla být vyhotovena již v roce 2002, pak je absolutně neplatná, neboť Pavel anonymizovano v době jejího uzavření měl již po splatnosti několik závazků v řádech milionů korun, a přesto na sebe měl převzít další závazek ve výši 4.500.000,-Kč, čímž si evidentně způsobil předlužení, kdy toto jeho počínání může zasahovat až do trestněprávní roviny, přičemž jednání, které je trestným činem, nemůže být aprobováno ani v rovině civilní. Dále je s podivem, že Pavlu anonymizovano dává dne 20.09.2011 potvrzení pro účely jeho návrhu na oddlužení společnost FOCUS-METAL s.r.o. jako věřitel této pohledávky, aniž by v tomto potvrzení bylo uvedeno, kdy a jakým způsobem se tato společnost stala namísto společnosti FOKR Czech s.r.o. věřitelem, přičemž však přihlášku této pohledávky do insolvenčního řízení podala společnost FOKR Czech s.r.o. Dále žalobce uvedl, že dle obchodního zákoníku platí pouze čtyřletá promlčecí doba, která započala běžet dne 02.05.2002 a nelze operovat s desetiletou promlčecí lhůtou opřenou o notářský zápis, neboť tento je materiálně nevykonatelný.

K výzvě soudu žalobce b) podáním ze dne 09.09.2013 doplnil žalobu o návrh, jak má soud ve věci rozhodnout (tzv. petit) a navrhl, aby soud určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano pohledávku ve výši 22.581.863,-Kč, kterou žalovaný přihlásil přihláškou P14 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011.

U jednání žalobce b) doplnil, že je přiléhavá argumentace žalobce a) v tom směru, že dohoda o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 je absolutně neplatným právním úkonem, když z komentářové literatury vyplývá, že nepostačuje ke splnění formy dle ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku uznání podpisu za vlastní. Pokud tedy má žalovaný nějakou pohledávku z jím tvrzené smlouvy o půjčce v částce 4.500.000,-Kč, pak tuto pohledávku nemá za Pavlem anonymizovano , nýbrž za společností STELIT spol. s r.o.

Podáním ze dne 03.09.2012 vstoupilo do obou řízení podle § 35 odst. 1 písm. l) o.s.ř. (ve znění platném ke dni 03.09.2012) Krajské státní zastupitelství v Ostravě (dále také KSZ ), které se k žalobě věřitele PARTR spol. s r.o. vyjádřilo tak, že dne 09.02.2012

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

bylo Krajskému soudu v Ostravě v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka Pavla anonymizovano vedeného pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011 doručeno popření pohledávky P14 přihlášeným věřitelem PARTR spol. s r.o. Přezkumné jednání o popřené pohledávce se konalo dne 29.05.2012 a popření pohledávky tímto žalobcem tak bylo doručeno včas, tj. nejpozději 3 pracovní dny před jeho konáním ve smyslu § 200 odst. 2 IZ. Popření pohledávky bylo učiněno na příslušném formuláři. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud popření pohledávky neodmítl, je dle ust. § 200 odst. 5 IZ nutno tuto přihlášku považovat za žalobu, kterou byl zahájen incidenční spor o popření pohledávky. Pokud se týče obrany žalovaného týkající se absence petitu v popěrném úkonu žalobců, pak odkazuje na rozhodnutí 101 VSPH 239/2011, ve kterém soud dospěl k závěru, že pokud je popěrný úkon obsažen ve formuláři, pak musí být splněny podmínky tohoto formuláře a absenci petitu lze odstranit v průběhu jednání. Dále státní zástupce KSZ uvedl, že předmětná dohoda o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 je absolutně neplatná pro rozpor s kogentním ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku, neboť účelem tohoto ustanovení je ochrana třetích osob před jednáním smluvních stran, které mohou v průběhu času tak, jak se vyvíjí jejich majetková situace, upravovat své vzájemné dohody zpětně ke škodě třetích osob. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti STELIT spol. s r.o. je zřejmé, že v době uzavření dohody byl Pavel anonymizovano jediným společníkem a současně osobou jednající jménem společnosti a ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku tak dopadalo i na tuto dohodu. Ustanovení § 132 odst. 3 obchodního zákoníku vyžaduje uzavření dohody přímo před orgánem pověřeným legalizací a nepostačuje pouze ověření podpisů na smlouvě (bez časového upřesnění). Státní zástupce KSZ se ztotožňuje s názorem žalobce a) o promlčení nároku žalovaného, avšak žalobce neoznačil důkazy k prokázání tvrzení, že smlouva o půjčce byla uzavřena mezi podnikateli a že se týkala jejich podnikatelské činnosti a za účelem zjištění povahy závazkového vztahu státní zástupce KSZ navrhl provést dokazování výslechem Pavla anonymizovano . Pokud se týče notářského zápisu, jedná se o veřejnou listinu ve smyslu § 134 o.s.ř. a je tak dána presumpce správnosti této listiny a důkazní břemeno v tomto směru je na tom, kdo zápis zpochybňuje, tedy na žalobci. Státní zástupce KSZ se ztotožňuje s žalobcem v tom směru, že notářskému zápisu lze vytknout nedostatek materiální vykonatelnosti, především co do vymezení doby plnění smluvní pokuty, neboť zápis formulovaný způsobem za každý započatý den prodlení zaplatí povinný smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně až do úplného zaplacení , neodpovídá požadavku na uvedení doby plnění dle tehdy platného § 71b odst. 1 písm. d) zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád)-blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 4888/2008. Stejně tak je materiálně nevykonatelné plnění co do příslušenství pohledávky, neboť není opět zřejmé, zda jde o smluvní úrok nebo úrok z prodlení a není opět zřejmá doba splatnosti příslušenství. Jediné, co je z pohledu materiální vykonatelnosti předmětného notářského zápisu vyhovující, je výše a doba splatnosti jistiny. Tato neurčitost části notářského zápisu má vliv na rozsah dluhu, který Pavel anonymizovano převzal dne 20.06.2002. S ohledem na skutečnost, že smlouva o převzetí dluhu na uvedený notářský zápis odkazuje a vychází z jeho textu, přičemž v bodě II. smlouvy se o příslušenství pohledávky ani nezmiňuje, nelze jinak, než považovat smlouvu v části týkající se převzetí dluhu, který spočívá ve smluvní pokutě a příslušenství, za neurčitou a tedy neplatnou. Listiny předložené žalovaným současně s přihláškou pohledávky pak mohou prokazovat pouze tolik, že Pavel anonymizovano smlouvou ze dne 20.06.2002 převzal dluh ze smlouvy o půjčce ze dne 06.03.2002 pouze

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

ve výše jistiny 4.500.000,-Kč. Státní zástupce KSZ závěrem navrhl, aby soud určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano pohledávku ve výši 22.581.863,-Kč.

Incidenční žaloba vzešlá z popěrného úkonu věřitele č. 11 PARTR spol. s r.o. byla od počátku vedena pod sp. zn.a incidenční žaloba vzešlá z popěrného úkonu věřitele č. 15 Pavla anonymizovano byla vedena pod sp. zn. 22 ICm 1564/2012, a protože soud shledal podmínky pro spojení obou řízení dle § 112 odst. 1 o.s.ř., soud k návrhu věřitele PARTR spol. s r.o. usnesením ze dne 29.04.2014, č.j.-33 rozhodl o spojení obou řízení ke společnému s tím, že společné řízení bude vedeno pod sp. zn., věřitel č. 11 PARTR spol. s r.o. bude označen jako žalobce a) a věřitel č. 15 Pavel Gregůrek bude označen jako žalobce b).

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s odůvodněním, že v rozporu s ust. § 200 odst. 1 věta druhá IZ, § 200 odst. 2 věta prvá IZ a § 79 odst. 1 věta druhá o.s.ř. podání obou žalobců neobsahuje podstatnou náležitost žaloby, když v podání chybí údaj o tom, čeho se žalobci domáhají (žalobní petit). S ohledem na výše uvedené nelze k popření pohledávky ze strany obou žalobců přihlížet. Pokud insolvenční soud nerozhodl dle ust. § 200 odst. 3 IZ o odmítnutí popření pohledávky, jednal v rozporu s ust. § 200 odst. 1, 2 IZ a řízení zatížil zásadní vadou. Podle § 22a odst. 1 písm. i) vyhl. č. 311/2007 Sb., popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala. Podle § 22a odst. 2 vyhl. č. 311/2007 Sb. fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem. Podání neobsahuje údaj o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala, když chybí datum narození nebo rodné číslo. Jde o další důvod, proč nelze k podání přihlížet. Pokud by i přes výše uvedené soud v řízení pokračoval, potom žalovaný namítá, že žalobce není ve věci aktivně věcně legitimován, když úkon popření může učinit pouze věřitel úpadce. Žalovaný tvrdí, že žalobci a, b) nejsou věřiteli úpadce, když jejich přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem dlužníka Pavla anonymizovano popřeny a o jejich existenci jsou vedeny incidenční spory, které dosud pravomocně neskončily. Žalovaný má za to, že do doby, než bude najisto postaveno, zda je žalobce věřitelem úpadce či nikoliv, není možné ve věci rozhodnout. K věci samé žalovaný uvedl, že má platnou a vykonatelnou pohledávku vůči úpadci. Pohledávka vůči úpadci je existující, když úpadce do dnešní doby svůj závazek ve výši 4.500.000,-Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou neuhradil. Notářský zápis ze dne 29.04.2002, NZ 103/2002 obsahuje všechny náležitosti, které byly vyžadovány k tomuto dni notářským řádem a je materiálně i formálně vykonatelný. Argumentace žalobce a) ustanovením § 132 odst. 3 obchodního zákoníku není přiléhavá, neboť citované ustanovení není na předmětný závazkový vztah použitelné. Přihlášená pohledávka žalovaného není promlčena, neboť původní smluvní strany uzavřely smlouvu o půjčce dle § 657 občanského zákoníku, nikoli smlouvu, která by se řídila obchodním zákoníkem, jak se domnívá žalobce b). Žalovaný proto navrhl, aby soud podání žalobců a, b) doručená soudu dne 09.02.2012 odmítl, eventuálně žaloby jako nedůvodné zamítl.

U jednání žalovaný doplnil, že pokud se týče námitky absolutní neplatnosti dohody o převzetí dluhu pro porušení ust. § 132 odst. 3 obchodního zákoníku, pak má za to, že toto ustanovení dopadá pouze na dvoustranné právní úkony, tj. na úkony mezi společností a statutárním orgánem společnosti, avšak v daném případě se v případě dohody o převzetí

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

dluhu jedná o trojstranný právní úkon, kdy další smluvní stranou byl také žalovaný. Pokud by byla dohoda neplatná z důvodu nedodržení formy, pak je neplatná pouze v části týkající se smluvního vztahu mezi společností STELIT spol. s r.o. a Pavlem anonymizovano a Pavel anonymizovano je zavázán na základě ust. § 531 odst. 2 občanského zákoníku. Dále uvedl, že plná moc, která je součástí notářského zápisu, obsahuje uznání dluhu a ve smyslu § 558 občanského zákoníku platí vyvratitelná právní domněnka o existenci závazku a důkazní břemeno o opaku nesou žalobci.

Žalobce a) k obraně žalovaného shora uvedl, že žalovaný jako důvod vzniku pohledávky přihlášené v přihlášce P14 uvedl dohodu o půjčce a dohodu o převzetí dluhu ze dne 20.6.2002 a tedy v přihlášce neuvádí nic o přistoupení k dluhu, v tomto směru tedy argumentace žalovaného neobstojí. Z obsahu dohody jednoznačně vyplývá, že Pavel anonymizovano převzal dluh za společnost STELIT spol. s r.o. a zavazuje se jej uhradit, přičemž z jazykového a logického výkladu vyplývá, že tento závazek se vztahuje pouze k převzetí dluhu a z jiného důvodu závazek nevznikl.

Žalobce b) k obraně žalovaného shora uvedl, že dohoda o převzetí dluhu ve smyslu § 531 odst. 1 občanského zákoníku není trojstrannou smlouvou, ale jedná se o složenou právní skutečnost, a to dohodu o převzetí dluhu mezi dosavadním a novým dlužníkem a souhlas věřitele s převzetím dluhu. Přitom je podstatná vůle stran a projev vůle, že se má jednat o převzetí dluhu a nikoli o přistoupení k závazku, vyplývá z obsahu dohody i z odkazu na ust. § 531 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž v dohodě o převzetí dluhu se nikde nehovoří o Pavlu anonymizovano jako o přistupujícím dlužníkovi, nýbrž o tom, kdo přebírá závazek za společnost STELIT spol. s r.o., tedy vůle stran vyplývá z obsahu samotné dohody, ale vyplývá i z následného počínání žalovaného, který v případě, že by se skutečně jednalo o přistoupení k dluhu, přihlásil svou pohledávku za společností STELIT spol. s r.o. do insolvenčního řízení této společnosti, což se nestalo. Navíc, pokud by se jednalo o přistoupení k dluhu ve smyslu ust. § 531 odst. 2 občanského zákoníku, pak by stranou dohody nemohla být společnost STELIT spol. s r.o.

Státní zástupce KSZ dále u jednání uvedl, že pokud se týče obrany žalovaného, že část dohody o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 lze uznat za platnou, pak má za to, že takováto transformace úkonu uzavřeného dle § 531 odst. 1 občanského zákoníku na dohodu uzavřenou dle § 531 odst. 2 občanského zákoníku není možná, neboť by se jednalo o dotváření vůle smluvních stran a změnu právního úkonu a nelze tvrdit, že by Pavel anonymizovano chtěl uzavřít takovou dohodu o přistoupení k dluhu. Věty v článku II. dohody nelze vytrhávat z kontextu, ale je třeba brát dohodu jako celek.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

Podle § 200 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 se doručuje zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze věřitel, který popřel pohledávku (odst. 4). Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 6).

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, k návrhu dlužníka bylo vyhláškou ze dne 01.09.2011 zahájeno insolvenční řízení ve věci Pavla anonymizovano a usnesením ze dne 25.11.2011, sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011-A-12 byl návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítnut, byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ladislava Stradějová a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Usnesením ze dne 17.02.2012 byla insolvenční správkyně JUDr. Ladislava Stradějová odvolána z funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Lukáš Stoček. Do insolvenčního řízení dlužníka přihlásili své pohledávky mj. žalobce a) jako věřitel č. 11, žalobce b) jako věřitel č. 15 a žalovaný jako věřitel č. 14. Přezkumné jednání, při kterém došlo k přezkoumání přihlášek P1-P16 se konalo dne 25.05.2012.

Soud v první řadě dospěl k závěru, že oba žalobci jsou v řízení o popření pravosti pohledávky žalovaného aktivně legitimováni, neboť se jedná o přihlášené věřitele v insolvenčním řízení dlužníka Pavla anonymizovano a ustanovení § 200 IZ jednoznačně přiznává aktivní legitimaci k popření pohledávky jiného věřitele přihlášeným věřitelům. Skutečnost, že pohledávky žalobců a, b) byly popřeny insolvenčním správcem, je proto nerozhodná. Navíc jak soud zjistil z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.09.2013, č.j. 22 ICm 1856/2012-35 a ze dne 30.07.2013, č.j. 22 ICm 1786/2012-24 (viz níže), bylo žalobě věřitele PARTR spol. s r.o. proti insolvenčnímu správci o určení popřené

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

pohledávky částečně vyhověno a rozhodnutí je již pravomocné a žaloba insolvenčního správce proti věřiteli Pavlu Gregůrkovi o popření pohledávek byla nepravomocně zamítnuta. Popěrné úkony obou žalobců byly učiněny řádně na předepsaném formuláři ve smyslu § 200 odst. 1 IZ, je z nich patrné, že oba žalobci popřeli pravost pohledávky žalovaného a popěrné úkony obou žalobců jsou dostatečně odůvodněny a vadou popření, jež se dle § 200 odst. 5 IZ transformovalo v žalobu, když insolvenční soud popěrné úkony neodmítl, není skutečnost, že formulář neobsahuje žalobní petit, neboť oba žalobci k výzvě soudu v průběhu řízení o incidenčním sporu žalobní petit doplnili (k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze 101 VSPH 239/2011-28, popř. usnesení Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 852/2012 ze dne 16. července 2012). Soud tak mohl věcně projednat žalobu žalobců a, b) na popření pohledávky žalovaného za dlužníkem Pavlem anonymizovano .

Soud provedl důkaz obsahem insolvenčního spisu KSOS 22 INS 15655/2011 (přihláškovým spisem P14), ze kterého zjistil:

-z přihlášky pohledávky žalovaného doručené soudu dne 22.12.2011, že žalovaný jako věřitel č. 14 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano pohledávku v celkové výši 22.581.863,-Kč, která se skládá z jistiny ve výši 4.500.000,-Kč, smluvní pokuty ve výši 15.714.000,-Kč (vypočtené sazbou 0,1 % denně z částky 4.500.000,-Kč při prodlení 3492 dnů) a úroku z prodlení ve výši 2.367.576,-Kč (vypočteného sazbou 5,5 % ročně z částky 4.500.000,-Kč při prodlení 3492 dnů), přičemž jako důvod vzniku pohledávky označil věřitel půjčku peněz společnosti STELIT spol. s r.o. ze dne 06.03.2002 se splatností 01.05.2002, přičemž smlouvou o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 se strany dohodly na převzetí dluhu současným dlužníkem Pavlem anonymizovano , který byl v době podpisu smlouvy jediným jednatelem společnosti STELIT spol. s r.o.; celá pohledávka byla přihlášena jako splatná od 01.05.2002 a jako vykonatelná ve výši 20.214.287,-Kč na základě notářského zápisu NZ 103/2002, N 127/2002;

-z notářského zápisu NZ 103/2002, N 127/2002 sepsaného JUDr. Milošem Vaiglem, notářem v Novém Jičíně o dohodě dle § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb. uzavřené mezi společností STELIT spol. s r.o. zastoupené Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Mořkov, Mlýnská 59, PSČ 742 72 na základě plné moci ze dne 06.03.2002 jako povinným a společností FOKR Czech s.r.o., se sídlem Mořkov, Mlýnská 59, PSČ 742 72, IČ: 25873580, jednající Ing. Tomášem Krupou, anonymizovano , jako oprávněným, že dle bodu 1) dne 06.03.2002 byla mezi oprávněným jako věřitelem a povinným jako dlužníkem uzavřena smlouva o půjčce peněz ve výši 4.500.000,-Kč s dobou splatnosti 01.05.2002. Podle jednostranného prohlášení dlužníka o uznání dluhu obsaženého v plné moci ze dne 06.03.2002 uznal dlužník závazek ve výši 4.500.000,-Kč a zavázal se k jeho úhradě do 01.05.2002; podle bodu 2) se povinný zavázal zaplatit dluh nejpozději do 01.05.2002 na bankovní účet oprávněného a pro případ prodlení se strany dohodly, že povinný zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky 4.500.000,-Kč až do úplného zaplacení a dále příslušenství pohledávky; bod 3) obsahuje prohlášení povinného o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu dle § 274 písm. d) o.s.ř.; podle bodu 4) notářský zápis obsahuje přílohy, a to plnou moc zástupce povinného ze dne 06.03.2002 (příloha č. 1), výpis

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

z obchodního rejstříku povinného ze dne 13.03.2002 (příloha č. 2) a výpis z obchodního rejstříku oprávněného ze dne 21.03.2001 (příloha č. 3);

-z plné moci ze dne 06.03.2002 (příloha č. 1 notářského zápisu), že Pavel anonymizovano jako jednatel společnosti STELIT spol. s r.o. zmocnil Jana anonymizovano k tomu, aby za něj a osobu povinnou požádal o sepis notářského zápisu v níže uvedeném znění a podepsání notářského zápisu, a to ve znění, že dlužník STELIT spol. s r.o. jako osoba povinná a věřitel FOKR Czech s.r.o. jako osoba oprávněná shodně prohlašují, že je mezi nimi nesporné, že věřitel má za dlužníkem pohledávku z titulu ústně uzavřené smlouvy o půjčce ve výši 4.500.000,-Kč ze dne 06.03.2002 splatnou dne 01.05.2002 bezúročně do doby splatnosti. Dlužník STELIT spol. s r.o. uznává dluh ve výši 4.500.000,-Kč, který trvá a není promlčen a zavazuje se jej uhradit ve lhůtě splatnosti do 01.05.2002 na uvedený bankovní účet. Strany se dále dohodly, že dlužník v případě prodlení uhradí smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky 4.500.000,-Kč od 02.05.2002 až do úplného zaplacení. Dlužník svoluje, aby podle notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, jestliže povinnost uhradit výše uvedený dluh řádně a včas nesplní. Prohlašuje, že svoluje k vykonatelnosti zápisu, aby pohledávka ve výši 4.500.000,-Kč včetně smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky 4.500.000,-Kč od 02.05.2002 až do úplného zaplacení byla vykonatelná od 02.05.2002; za zmocnitele STELIT spol. s r.o. je podepsán jednatel Pavel anonymizovano a Jan anonymizovano za zmocněnce, který plnou moc přijal;

-z výpisu z obchodního rejstříku (příloha č. 2 notářského zápisu), že společnost STELIT spol. s r.o., IČ: 60774509 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7055 dne 31.05.1994, přičemž jediným jednatelem a společníkem je Pavel anonymizovano ;

-z výpisu z obchodního rejstříku (příloha č. 3 notářského zápisu), že společnost FOKR Czech, s.r.o., IČ: 25873580, se sídlem Mořkov, Mlýnská 59, PSČ 742 72 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23633 dne 29.01.2001, přičemž jednatelé společnosti jsou Ing. Tomáš anonymizovano a Jan anonymizovano (bytem Mořkov, Mlýnská 59, PSČ 742 72) a jednatelé jednají jménem společnosti samostatně; společníky jsou Magda Krupová (bytem jako Ing. anonymizovano ) a Vlasta anonymizovano (bytem jako Jan anonymizovano );

-ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002, že jako strany smlouvy jsou označeny 1. společnost STELIT spol. s r.o. zastoupená jednatelem Pavlem anonymizovano , jako dlužník, 2. Pavel anonymizovano jako fyzická osoba, která přejímá dluh dlužníka a nastupuje jako dlužník na jeho místo, 3. společnost FOKR Czech, s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Krupou jako věřitel; v bodě I. smlouvy strany učinily nespornou existenci dluhu, který vznikl na základě smlouvy o půjčce ze dne 06.03.2002, na základě které věřitel půjčil dlužníkovi částku 4.500.000,-Kč se splatností 01.05.2002, přičemž k zajištění vrácení této částky se věřitel a dlužník dohodli na sepsání notářského zápisu o vykonatelnosti NZ 103/2002, N 127/2002 ze dne 29.04.2002, jež je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž k datu uzavření této smlouvy nedošlo k úhradě tohoto dluhu; podle bodu II. Pavel anonymizovano prohlásil, že podle § 531 odst. 1 občanského

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

zákoníku se dohodl s dlužníkem, že za něj přejímá dluh uvedený v bodě I. a zavazuje se uhradit věřiteli částku 4.500.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % denně od 01.05.2002 splatnou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce až do úplného zaplacení a nastupuje jako dlužník na jeho místo, přičemž dluh uhradí společnosti FOKR Czech, s.r.o. místo původního dlužníka STELIT spol. s r.o. Dále prohlašuje, že uznává tento dluh co do důvodu a výše, tak jak je uveden v notářském zápisu NZ 103/2002, N 127/2002; v bodě III. ( vyjádření věřitele k převzetí dluhu ) věřitel souhlasí s převzetím dluhu uvedeného v bodě I. a II. Pavlem anonymizovano ; podle bodu IV. se věřitel a nový dlužník dohodli, že tato pohledávka může být postoupena na třetí osobu pouze se souhlasem nového dlužníka, pouze v písemné formě podepsané přímo na této listině; smlouva je podepsána za věřitele Ing. Krupou a za dlužníka a nového dlužníka Pavlem anonymizovano ; z legalizace, že Pavel anonymizovano uznal podpis na listině za vlastní dne 22.02.2011 před notářskou tajemnicí notáře v Novém Jičíně JUDr. Vaigla a že Ing. anonymizovano uznal podpis na listině za vlastní dne 23.02.2011 před notářem v Novém Jičíně JUDr. Vaiglem;

-z doplnění přihlášky P14-2 ze dne 20.01.2012, že přihláška P14 společnosti FOKR Czech, s.r.o. byla doplněna o podpis jednatele Ing. Tomáše Krupy;

-z (nedatovaného a nepodepsaného) oznámení o trestném činu podvodu, že Pavel anonymizovano podal trestní oznámení pro trestný čin podvodu dle § 250 tr. zákona na Ing. Tomáše Krupu a Jana anonymizovano , kteří se dne 27.08.2002 dostavili do sídla společnosti STELIT spol. s r.o. a v doprovodu ochranky předložili oznamovateli usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. F 36274/2002, na základě něhož se 100% vlastníkem společnosti STELIT spol. s r.o. stává společnost Focus-Metal, s.r.o. a Pavel anonymizovano byl odvolán z funkce jednatele; podkladem pro toto rozhodnutí byl notářský zápis ze dne 25.07.2002 sepsaný JUDr. Vaiglem-notářem v Novém Jičíně, přičemž tomuto sepisu nebyl osobně přítomen a plnou moc podepsal dne 10.07.2002 v domnění, že po předchozí dohodě s anonymizovano a Krupou podepisuje plnou moc k založení nové společnosti, ve které měl mít Pavel anonymizovano postavení tichého společníka;

-z odvolání ze dne 29.08.2002, že ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. F 36274/2002 se Pavel anonymizovano odvolal s tím, že výmaz jeho osoby ze společnosti STELIT spol. s r.o. byl učiněn podvodným způsobem, kvůli kterému již podal trestní oznámení;

-z dohody ze dne 20.09.2011 uzavřené mezi Focus-Metal s.r.o., IČ: 62303414, se sídlem Jiráskova 399/11, 757 01 Valašské Meziříčí zastoupené jednatelem Ing. Tomášem Krupou jako věřitelem a Pavlem anonymizovano jako dlužníkem, že věřitel souhlasí s oddlužením dlužníka dle insolvenčního zákona s tím, že jako nezajištěný věřitel bude mít plnění na pohledávku i nižší než je její nominální hodnota s příslušenstvím a smluvní pokutou, nejméně však 5% hodnoty přihlášené pohledávky. Jedná se o pohledávku ve výši 4.500.000,-Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, kterou dlužník převzal smlouvou o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002, kde původním dlužníkem byla společnost STELIT spol. s r.o.;

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

-ze seznamu přihlášených pohledávek (přezkumného listu P14), že insolvenční správkyně JUDr. Ladislava Stradějová uznala pohledávku věřitele č. 14 ve výši 20.960.940,87 Kč a popřela pohledávku ve výši 1.620.922,13 Kč s odůvodněním, že úrok z prodlení v popřené výši za období od 02.05.2002 do 23.11.2008 je promlčen; dlužník uvedl, že souhlasí s insolvenční správkyní.

Soud dále provedl dokazování dalšími listinnými důkazy, které jsou obsahem incidenčního spisu 22 ICM 1563/2012, ze kterých zjistil a vzal za prokázáno:

-z výpisu z obchodního rejstříku společnosti FOKR Czech s.r.o. v likvidaci ze dne 08.09.2014, že Jan anonymizovano byl jednatelem společnosti od 29.01.2001 do 03.07.2002 a Ing. Tomáš anonymizovano od 29.01.2001 do 24.09.2013, přičemž usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.03.2013, č.j. 24 Cm 80/2012-15, které nabylo právní moci dne 15.06.2013, byla společnost zrušena s likvidací a dne 16.06.2014 byl Ing. Tomáš anonymizovano zapsán jako likvidátor společnosti;

-z výpisu z obchodního rejstříku společnosti STELIT spol. s r.o. ze dne 08.09.2014, že jediným jednatelem společnosti byl v období od 25.10.1999 do 01.08.2002 Pavel anonymizovano , který byl zapsán jako jediný společník v období od 25.10.1999 do 26.08.2002; od 26.08.2002 do 25.11.2002 byl zapsán jako jediný jednatel Jan anonymizovano s datem vzniku funkce 01.08.2002 a datem zániku funkce 18.10.2002 a jako jediný společník od 26.08.2002 do 25.11.2002 byla zapsána společnost FOCUS-METAL, společnost s ručením omezeným, IČ: 62303414, se sídlem Slezská Ostrava, Hladnovská 18, PSČ 710 00; usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.03.2010, č.j. 14 K 49/2002- 501, které nabylo právní moci dne 06.05.2010, byl zrušen konkurz po splnění rozvrhového usnesení;

-z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti PARTR spol. s r.o. k datu 08.09.2014, že společnost PARTR spol. s r.o., IČ: 60728515, se sídlem Slušovice, Všemina 234, PSČ 763 15 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17164 dne 11.11.1994;

-z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.09.2013, č.j. 22 ICm 1856/2012-35, který nabyl právní moci dne 05.11.2013, že soud ve věci žalobce PARTR spol. s r.o. proti žalovanému Mgr. Lukáši Stočkovi-insolvenčnímu správci dlužníka Pavla anonymizovano o určení popřené pohledávky určil, že část pohledávky přihlášené přihláškou P11 do insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano je po právu;

-z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.07.2013, č.j. 22 ICm 1786/2012-24, že soud ve věci žalobce Mgr. Lukáše Stočka-insolvenčního správce dlužníka Pavla anonymizovano proti žalovanému Pavlu Gregůrkovi žalobu o určení neexistence pohledávky zamítl;

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

-z protokolu o jednání sp. zn. 17 C 162/2011 sepsaného u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí ze dne 21.01.2013, že ve věci žalobce Mgr. Lukáše Stočka, insolvenčního správce dlužníka Pavla anonymizovano , proti žalovanému PARTR spol. s r.o., o určení vlastnického práva žalobce k nemovitostem, přičemž v řízení vystupoval jako vedlejší účastník na straně žalovaného Pavel Gregůrek, že v tomto řízení byl vyslechnut jako účastník řízení Pavel anonymizovano , který po poučení podle § 131 o.s.ř. mj. uvedl, že pánové anonymizovano a anonymizovano proti němu vedou od roku 2002 tři exekuce, jednu na částku 4.500.000,-Kč a dvě na částku á 1.200.000,-Kč, přičemž pokud se týče částky 4.500.000,-Kč, jedná se o částku, která byla určena na jejich vstup do společnosti STELIT spol. s r.o. V roce 2000 až 2001 došlo k likvidaci státního podniku sběrné suroviny a společnost STELIT spol. s r.o. měla zájem o několik provozoven a zaplatila za ně 18.000.000,-Kč. Část provozovny tehdy koupila společnost STELIT spol. s r.o. a jinou část zakoupila společnost Vlama Trading, která ji prodala společnosti PARTR spol. s r.o. Částku 4.500.000,-Kč od anonymizovano a Krupy použil na úhradu provozních nákladů firmy STELIT spol. s r.o. a také částečně na úhradu zisku tohoto areálu. Dále uvedl, že částka 4.500.000,-Kč byla použita částečně na investice a částečně na provoz Stelitu. Konkrétně částku dávala asi firma FOKR v souvislosti se vstupem do Stelitu, která také do Stelitu vstoupila. Já nevím, co mělo být titulem pro převod této částky. Já nevím, jestli to mám nazvat vkladem nebo nějak jinak ; -z výpisu z obchodního rejstříku společnosti VLAMA Trading s.r.o. ze dne 09.09.2014, že společnost se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, IČ: 25872796 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12.01.2001, přičemž Jan anonymizovano byl jednatelem společnosti od 12.01.2001 do 03.07.2002 a Ing. Tomáš anonymizovano od 12.01.2001 do 24.09.2013.

Po provedeném dokazování soud učinil následující závěr o skutkovém stavu:

Dne 20.06.2002 byla mezi společností STELIT spol. s r.o. (jako dosavadním dlužníkem) zastoupené jednatelem Pavlem anonymizovano a mezi Pavlem anonymizovano jako fyzickou osobou, která přejímá dluh dlužníka a nastupuje jako dlužník na jeho místo uzavřena smlouva o převzetí dluhu, přičemž v bodě I. smlouvy strany učinily nespornou existenci dluhu, který vznikl na základě smlouvy o půjčce ze dne 06.03.2002, na základě které věřitel půjčil dlužníkovi částku 4.500.000,-Kč se splatností 01.05.2002, přičemž k zajištění vrácení této částky se věřitel a dlužník dohodli na sepsání notářského zápisu o vykonatelnosti NZ 103/2002, N 127/2002 ze dne 29.04.2002, jež je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž k datu uzavření této smlouvy nedošlo k úhradě tohoto dluhu; v bodě II. smlouvy Pavel anonymizovano prohlásil, že podle § 531 odst. 1 občanského zákoníku se dohodl s dlužníkem, že za něj přejímá dluh uvedený v bodě I. a zavazuje se uhradit věřiteli částku 4.500.000,-Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % denně od 01.05.2002 splatnou vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce až do úplného zaplacení a nastupuje jako dlužník na jeho místo, přičemž dluh uhradí společnosti FOKR Czech, s.r.o. místo původního dlužníka STELIT spol. s r.o. Dále prohlásil, že uznává tento dluh co do důvodu a výše, tak jak je uveden v notářském zápisu NZ 103/2002, N 127/2002. V bodě III. ( vyjádření věřitele k převzetí dluhu ) věřitel souhlasil s převzetím dluhu uvedeného v bodě I. a II. Pavlem anonymizovano . Smlouva je podepsána

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012 za věřitele Ing. Krupou a za dlužníka a nového dlužníka Pavlem anonymizovano , který uznal podpis na listině za vlastní dne 22.02.2011 před notářskou tajemnicí notáře v Novém Jičíně JUDr. Vaigla. K datu uzavření smlouvy o převzetí dluhu byl Pavel anonymizovano jediným jednatelem a společníkem dlužníka-společnosti STELIT spol. s r.o.

Podle § 132 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném k datu 20.06.2002 (dále jen obchodní zákoník ) smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, musejí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

Podle § 531 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění účinném k datu 20.06.2002 (dále jen občanský zákoník ), kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas věřitele lze dát buď původnímu dlužníku, nebo tomu, kdo dluh převzal (odst. 1). Kdo bez dohody s dlužníkem převezme dluh smlouvou s věřitelem, stane se dlužníkem vedle původního dlužníka (odst. 2). Smlouva o převzetí dluhu vyžaduje, aby byla uzavřena písemnou formou (odst. 3). Námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i osoba, která dluh převzala (odst. 4).

V první řadě soud konstatuje, že byť žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano pohledávku za dlužníkem (vyjma úroků z prodlení ve výši 2.367.576,-Kč) jako vykonatelnou (co do jistiny a smluvní pokuty v celkové výši 20.214.287,-Kč), přičemž vykonatelnost opírá o notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, neuplatní se u popěrných úkonů žalobců a, b) omezení vyplývající z § 200 odst. 6 IZ (takové omezení se týká pouze pohledávek přiznaných pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu a notářský zápis není rozhodnutím) a popírající žalobci a, b) tak nejsou v popěrném úkonu nijak omezeni a důvodem popření tak může být i jiné právní posouzení věci.

Soud se tak v první řadě zabýval námitkou žalobců, že smlouva o převzetí dluhu uzavřená dne 20.06.2002 dle § 531 odst. 1 občanského zákoníku je absolutně neplatná pro rozpor s kogentním ustanovením § 132 odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném k datu 20.06.2002.

Smlouva o převzetí dluhu uzavřená dle § 531 odst. 1 občanského zákoníku byla uzavřena mezi Pavlem anonymizovano a společností STELIT spol. s r.o., jejímž jediným jednatelem i společníkem byl k datu uzavření smlouvy Pavel anonymizovano a jedná se tak o smlouvu, kdy na obou stranách stojí totožná osoba, ale s odlišným právním postavením. Uzavření takových smluv ustanovení § 132 odst. 3 obchodního zákoníku umožňuje, ale vyžaduje kvalifikovanou písemnou formu, tj. aby měly formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. K naplnění takové kvalifikované písemné formy nepostačuje uznání podpisu na listině za vlastní. V daném případě soud zjistil, že Pavel anonymizovano nepodepsal listinu před orgánem pověřeným legalizací a pouze-po uplynutí více než 8 let od uzavření smlouvy-uznal před notářem podpis na listině za vlastní. Pro nedodržení kvalifikované písemné formy smlouvy je tak smlouva o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 absolutně neplatná. Obrana žalovaného, že úprava ustanovení § 132 odst. 3 obchodního zákoníku ve znění platném ke dni 20.06.2002 se nevztahuje na danou smlouvu, neboť se

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012 nejedná o dvoustranný právní úkon osob uvedených v ustanovení § 132 odst. 3 obchodního zákoníku, nýbrž o právní úkon trojstranný, kdy třetí stranou byl žalovaný jako věřitel, neobstojí, neboť ze zákonné úpravy obsažené v ustanovení § 531 občanského zákoníku jednoznačně vyplývá, že smlouva o převzetí dluhu je dvoustranným právním úkonem mezi dosavadním dlužníkem a novým dlužníkem-přejímatelem, přičemž smlouva o převzetí dluhu se po svém uzavření (mezi původním dlužníkem a přejímatelem) stává účinnou až věřitelovým souhlasem. Bez takového souhlasu (jehož forma není předepsána) nevyvolává smlouva o převzetí dluhu zamýšlené právní účinky (vznikl by pouze právní poměr mezi původním dlužníkem a třetí osobou, věřitel by však se třetí osobou v žádném právním vztahu nebyl). Účinky převzetí dluhu tedy nastanou, jakmile věřitelem projevený souhlas dojde původnímu dlužníku nebo přejímateli. Tím vstupuje přejímatel (v rozsahu, v němž dluh převzal) do právního vztahu namísto původního dlužníka (stane se dlužníkem místo něj) a od té doby je věřitel oprávněn (a povinen) vymáhat pohledávku po něm. Skutečnost, že věřitel udělil souhlas v písemné formě přímo na smlouvě o převzetí dluhu a že je ve smlouvě nesprávně označen jako strana smlouvy, z něj neučinila smluvní stranu dohody o převzetí dluhu (k závěru, že věřitel není smluvní stranou smlouvy o převzetí dluhu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 01.09.2009, sp. zn. 29 Cdo 2011/2007) a úprava obsažená v ustanovení § 132 odst. 3 obchodního zákoníku se tak na projednávanou dohodu jednoznačně vztahuje.

K obraně žalovaného, že Pavel anonymizovano se stal přinejmenším novým dlužníkem vedle dlužníka STELIT spol. s r.o. dle § 531 odst. 2 občanského zákoníku, tj. přistoupením k dluhu dlužníka STELIT spol. s r.o. (která nevyžaduje písemnou formu), soud konstatuje, že žalovaný jako důvod vzniku pohledávky v přihlášce P14 uvedl smlouvu o půjčce a smlouvu o převzetí dluhu a nikoli smlouvu o přistoupení k dluhu a jednalo by se tak o nově uplatněný důvod vzniku pohledávky, což není přípustné. Navíc obsah smlouvy o převzetí dluhu vyplývající z jazykového vyjádření i z odkazu na zákonné ustanovení § 531 odst. 1 občanského zákoníku je jednoznačný, nevzbuzující pochybnosti o vůli jednajících stran. Z obsahu smlouvy o převzetí dluhu, ani z jiných listinných důkazů nevyplývá vůle Pavla anonymizovano k dluhu společnosti STELIT spol. s r.o. přistoupit ve smyslu § 531 odst. 2 občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že smlouva o převzetí dluhu ze dne 20.06.2002 je absolutně neplatná, Pavel anonymizovano se tak nestal novým dlužníkem z tvrzené smlouvy o půjčce částky 4.500.000,-Kč ze dne 06.03.2002 a pohledávka žalovaného za dlužníkem tak není po právu, soud se již nezabýval dalšími popěrnými důvody a neprováděl k nim další dokazování (zejm. výslechem Pavla anonymizovano ) a určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Obora 64, 757 01 Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, pohledávku ve výši 22.581.863,-Kč, kterou přihlásil přihláškou P14 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalobci a), b) byli v řízení zcela úspěšní a mají tak podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení, přičemž v řízení vznikly oběma žalobcům náklady na jejich právní zastoupení advokátem.

Zástupce žalobce a) má nárok na odměnu za 2 úkony právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále také advokátní tarif ) ve znění účinném do 31.12.2012, tj. za převzetí a přípravu a dále za popěrný úkon (žalobu) ze dne 08.02.2012, a to ve výši 2 x 2.100,-Kč dle § 9 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu (k výši odměny viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.05.2013 sp. zn. 29 Cdo 19/2012, podle kterého je incidenční spor o popření či určení pravosti pohledávky ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo, u kterého se považuje pro rozhodnou dobu za tarifní hodnotu částka 25.000,-Kč a tomu odpovídá dle § 7 bod 5 advokátního tarifu mimosmluvní odměna ve výši 2.100,-Kč); dále má nárok na odměnu za 2 úkony právní služby dle § 11 odst. 1 advokátního tarifu ve znění účinném od 01.01.2013 za účast u jednání delšího než 2 hodiny, tj. ve výši 2 x 3.100,-Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu (k výši odměny viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.06.2013 sp. zn. 29 Cdo 13/2013, podle kterého incidenční spor je ve smyslu § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50.000,-Kč a tomu odpovídá dle § 7 bodu 5 advokátního tarifu mimosmluvní odměna ve výši 3.100,-Kč) a celková výše odměny tak činí 10.400,-Kč. Dále má zástupce žalobce a) nárok na 4 režijní paušály á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. ve výši 1.200,-Kč; dále na cestovné ve výši 1.561,-Kč za jízdu k jednání dne 10.09.2014 osobním motorovým vozidlem ze Zlína do Ostravy a zpět (celkem 260 km, průměrná spotřeba 6,4 l/100km, vyhlášková cena nafty 36 Kč/l, paušál 3,70 Kč/km) a náhradu za ztrátu času dle 14 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 800,-Kč za 8 půlhodin. Právní zástupce žalobce a) osvědčil, že je plátcem DPH a má tak dále nárok na náhradu za DPH ve výši 21 % z částky 13.961,-Kč, tj. ve výši 2.932,-Kč. Se zaplaceným soudním poplatkem ve výši 5.000,-Kč tak náklady řízení žalobce a) činí 21.893,-Kč a žalovaný je povinen zaplatit tuto částku žalobci a) k rukám advokáta JUDr. Pavla Dvorského dle § 149 odst. 1 o.s.ř., a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku dle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.

Zástupce žalobce b) má nárok na odměnu za 3 úkony právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 01.01.2013 (dále také advokátní tarif ), tj. za převzetí a přípravu ze dne 19.08.2013 a za účast u jednání dne 10.09.2014 delšího než 2 hodiny, a to ve výši 3 x 3.100,-Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod 5 advokátního tarifu (k výši odměny viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.06.2013 sp. zn. 29 Cdo 13/2013-viz shora). Dále má zástupce žalobce b) nárok na 3 režijní paušály á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. ve výši 900,-Kč; dále na cestovné ve výši 1.383,-Kč za jízdu k jednání dne 10.09.2014 osobním motorovým vozidlem ze Zlína do Ostravy a zpět (celkem 260 km, průměrná spotřeba 4,5 l/100km, vyhlášková cena nafty 36 Kč/l, paušál 3,70 Kč/km) a náhradu za ztrátu času dle 14 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 600,-Kč za 6

ICM R Pokračování 22ICm 1563/2012 půlhodin. Právní zástupce žalobce b) osvědčil, že je plátcem DPH a má tak dále nárok na náhradu za DPH ve výši 21 % z částky 12.183,-Kč, tj. ve výši 2.558,-Kč. Se zaplaceným soudním poplatkem ve výši 5.000,-Kč tak náklady řízení žalobce b) činí celkem 19.741,-Kč a žalovaný je povinen zaplatit tuto částku žalobci b) k rukám advokáta JUDr. Václava Hochmanna dle § 149 odst. 1 o.s.ř., a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku dle § 160 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, ve 4 vyhotoveních.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 19.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně

ICM R