22 ICm 1475/2011
Jednací číslo: 22 ICm 1475/2011-36 (KSOS 22 INS 4352/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Euro Benefit a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, IČ: 25120514, zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem Praha 1, Týnská 12, proti žalovanému 1) Mgr. Petru Vysoudilovi, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Thomase, zastoupenému Mgr. Kateřinou Siudovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, a žalovanému 2) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Bělský Les, Jiřího Herolda 1560/8, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobcova pohledávka ve výši 174.682,70 Kč z titulu směnky, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 4352/2011 s dlužníkem Jiřím Thomasem, anonymizovano , bytem Ostrava-Bělský Les, Jiřího Herolda 1560/8, přihláškou P14, je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 1) na náhradě nákladů řízení 11.520,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, na účet jeho zástupkyně.

III. Žalobce a žalovaný 2) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 10.06.2011 domáhal určení, že jeho pohledávka, přihlášená pod označením P14 do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Jiřího Thomase, anonymizovano , vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 22 INS 4352/2011, je po právu jako směnečná suma a 6 % úroky ze směnečné sumy v celkové částce 174.682,70 Kč. Žalobce vyslovil nesouhlas s popřením předmětné pohledávky s argumentací, že v přihlášce P14 částečně pochybil, když jako přílohu přihlášky omylem přiložil fotokopii směnky, která byla ofocena ještě před úplným vyplněním. Žalobce zastává názor, že pokud insolvenční správce nevyzval věřitele k doplnění či opravě přihlášky pohledávky, lhůta dle ust. § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nepočala běžet a následky jejího zmeškání nenastaly. Žalobce vadu přihlášky zhojil, neboť ji doplnil podáním insolvenčnímu správci ze dne 01.06.2011 předložením úplně vyplněného originálu směnky, vystavené dne 20.04.2009.

Žalovaný 1) navrhoval zamítnutí žaloby, když v prvé řadě uvedl, že žalobce může jako důvod vzniku popřené pohledávky v žalobě uvést pouze důvod, uplatněný nejpozději do přezkumného jednání, přitom žalobce jako důvod do té doby uplatnil směnečný závazek, opřen o směnku, u níž nebyl u data splatnosti doplněn rok, a jde tedy o zcela neurčité datum splatnosti a směnku absolutně neplatnou.

Žalovaný 2) se k žalobě nevyjádřil.

Jelikož účastníci v souladu s ust. § 115a o.s.ř. s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, resp. žalobce a žalovaný 1) souhlasili a žalovaný 2) neměl k uvedenému postupu žádné námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), soud věc projednal a rozhodl jen na základě účastníky předložených listinných důkazů.

Z listin ze spisu KSOS 22 INS 4352/2011 soud zjistil:

1) Z usnesení ze dne 24.03.2011, že byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího Thomase, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Petr Vysoudil a soud povolil řešení úpadku oddlužením. 2) Z usnesení ze dne 01.06.2011, že bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 3) Z přihlášky pohledávky č. P14 doručené insolvenčnímu soudu 26.04.2011, že žalobce přihlásil nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 174.682,70 Kč z titulu směnky, vystavené dne 20.04.2009, kterou předložil v kopii-bez uvedení roku u data splatnosti, sestávající ze směnečné sumy 174.539,20 Kč a 6 % úroku z této sumy od 19.03.2011 do 23.03.2011 ve výši 143,50 Kč. 4) Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24.05.2011 včetně seznamu přihlášených pohledávek, že insolvenční správce a dlužník pohledávku žalobce zcela popřeli co do pravosti s argumentací, že směnka je neplatná, neboť na ní není uvedeno určité datum splatnosti-chybí rok splatnosti směnky. 5) Z dopisu ze dne 26.05.2011 s dodejkou, že podle ust. § 197 odst. 2 IZ insolvenční správce vyrozuměl žalobce o popření jeho nevykonatelné pohledávky s poučením dle ust. § 198 IZ, vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 31.05.2011.

ICM R

6) Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobce řádně a včas přihlásil pohledávku ve výši 174.682,70 Kč přihláškou P14, která je předmětem tohoto incidenčního sporu do insolvenčního řízení, tato pohledávka byla žalovanými na přezkumném jednání popřena a žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ. Žaloba směřuje proti insolvenčnímu správci a dlužníkovi. Podmínky vyplývající z insolvenčního zákona, týkající se projednatelnosti žaloby na určení pravosti jsou tak splněny.

Následně se soud zabýval vlastním nárokem žalobce na uplatněnou pohledávku. Právním důvodem podané žaloby je požadavek žalobce na úhradu směnečné sumy včetně směnečného úroku. Jak plyne z přihlášky a listin, založených v insolvenčním spise, žalobce přihlásil svou pohledávku z titulu neuhrazené směnky vystavené dne 20.04.2009. Tuto směnku předložil v kopii, přičemž soud z ní zjistil, že je vystavena dlužníkem Jiřím Thomasem (označeným rodným číslem a bydlištěm) v Ostravě na řad společnosti Euro Benefit a.s., IČ: 25120514, se sídlem Třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, bez protestu a dále z ní zjistil, že byla vyplněna dne 18. března na směnečnou sumu 174.539,20 Kč. Jako údaj o splatnosti je tedy ve směnce uvedeno: 18. března (bez uvedení roku).

Z insolvenčního spisu soud současně zjistil, že Krajskému soudu v Ostravě bylo dne 06.06.2011 doručeno podání, jehož přílohou byl originál směnky vlastní vystavené dlužníkem Jiřím Thomasem dne 20.04.2009, ve kterém je uvedeno datum splatnosti 18.03.2011. V tomto podání žalobce uvedl, že v přihlášce pohledávky, vedené v insolvenčním řízení pod označením P14 za dlužníkem Jiřím Thomasem v celkové přihlášené výši 174.682,70 Kč, částečně pochybil, když jako přílohu přihlášky omylem přiložil fotokopii směnky, která byla ofocena ještě před úplným vyplněním.

Podle ust. § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

V daném případě přihláška pohledávky P14 doručená insolvenčnímu soudu 26.04.2011 byla z hlediska skutku, na jehož základě žalobce přihlásil svůj nárok do insolvenčního řízení, dostatečná. Vymezení této pohledávky způsobem, že jde o pohledávku z titulu směnky ve spojení s fotokopií směnky, vystavené dne 20.04.2009, umožňuje jednoznačnou individualizaci skutku (nemožnost záměny s jiným). Insolvenčnímu správci proto nevznikla povinnost v souladu s ust. § 188 odst. 2 IZ vyzvat žalobce k doplnění přihlášky pohledávky (postup podle citovaného ustanovení se totiž uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky). Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované (platné) přílohy (listiny), nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže.

Žalobce může jako důvod vzniku popřené pohledávky v žalobě ve smyslu ust. § 198 odst. 2 IZ uvést pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do přezkumného jednání, přitom žalobce jako důvod do té doby uplatnil pohledávku z titulu směnky, vystavené dne 20.04.2009, u níž nebylo uvedeno určitě datum splatnosti, neboť chyběl rok splatnosti směnky.

ICM R

Není-li určitě stanoven termín splatnosti směnky dle čl. I. § 33 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., jedná se o neplatnou směnku pro rozpor s § 37 odst. 1 občanského zákoníku (shodně rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.02.1999, sp.zn. 9 Cmo 504/1998, Obchodní právo č. 7/1999, str. 32 a násl.).

Jelikož tedy žalobce uplatnil do přezkumného jednání jako důvod vzniku pohledávky pouze směnečný závazek opřen o směnku, u níž nebyl u data splatnosti vyplněn rok a jde tedy o zcela neurčité datum splatnosti a absolutně neplatnou směnku a žalobce tento uplatněný důvod po přezkumném jednání již nemůže měnit, a tedy uplatňovat důvod jiný, tedy směnku jinou, doplněnou o konkrétní datum splatnosti, soud žalobu na určení pravosti pohledávky z titulu směnky jako nedůvodnou zamítl.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 1), nutno konstatovat, že úspěšný žalovaný 1) má právo na náhradu nákladů řízení celkem ve výši 11.520,-Kč, sestávající z odměny zástupkyně žalovaného 1) ve výši 9.000,-Kč (§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb.), hotových výdajů 600,-Kč (2 režijní paušály dle vyhl.č. 177/1996 Sb.) a náhrady za 20 % DPH 1.920,-Kč, jelikož zástupkyně žalovaného 1) prokázala, že je její plátkyní. Tyto náklady řízení zaplatí žalobce žalovanému 1) do tří dnů od právní moci rozsudku (§ 160 odst. 1 o.s.ř.).

Rovněž žalovaný 2) by měl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na účelně vynaložené náklady řízení, tyto mu však přiznány nebyly, neboť žalovanému 2) v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 09.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R