22 Cul 7/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

22 Cul 7/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., o návrhu J. H., zastoupené advokátkou, na určení lhůty k provedení procesního úkonu a odstranění průtahů v řízení vedeném u Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1819/2008, takto:


I. Návrh J. H. na určení lhůty k rozhodnutí o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. září 2007, č. j. 20 Co 360/2007-179, se zamítá.


II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Odůvodnění:


Navrhovatelka se návrhem ze dne 4. 5. 2009 podaným u Nejvyššího soudu České republiky (dále Nejvyšší soud ) domáhala určení lhůty k provedení úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., a to vyřízení jejího dovolání podaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 9. 2007, č. j. 20 Co 360/2007-179. Navrhovatelka uvedla, že výsledek dovolacího řízení v uvedené věci je podstatný pro jiné řízení vedené před Okresním soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 96/2005, jehož předmětem je mimo jiné i náhrada za ztrátu na výdělku a na výsledku dovolacího řízení závisí rozhodnutí, zda jí náhrada za ztrátu na výdělku následkem nemoci bude přiznána pouze do 30. 9. 2004 nebo i po tomto datu.


Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v nyní platném znění (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).


Podle § 174a odst. 3, části druhé věty za středníkem zákona o soudech a soudcích, směřuje-li návrh proti Nejvyššímu soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o něm jiný senát tohoto soudu, příslušný podle rozvrhu práce.


Podle § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.


V průběhu řízení senát Nejvyššího soudu příslušný rozhodnout o návrhu na určení lhůty zjistil, že Nejvyšší soud provedl procesní úkon, u kterého jsou namítány průtahy v řízení - ve věci rozhodl usnesením ze dne 5. 5. 2009, č. j. 21 Cdo 1819/2008-292.


Vzhledem k tomu, že procesní úkon, u kterého jsou namítány průtahy v řízení, již soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, učinil, příslušný senát Nejvyššího soudu návrh na určení lhůty podle § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích zamítl.


O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 174a odst. 4 věty druhé zákona o soudech a soudcích a § 151 odst. 1 části věty za středníkem občanského soudního řádu, neboť navrhovatelka nemá ve smyslu § 174a odst. 7 zákona o soudech právo, aby jí stát nahradil náklady.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. května 2009


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu