22 Cm 11/2010
Jednací číslo: 22Cm 11/2010-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou ve věci žalobce žalobce: a) Ing. Pavel Kučera, Branecká 676, 72526 Ostrava, Krásné Pole, zastoupeného advokátkou JUDr. Bronislavou Orbesovou se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, b) Iveta Kučerová, Branecká 676, 72526 Ostrava, Krásné Pole, zastoupeného advokátkou JUDr. Bronislavou Orbesovou se sídlem Štefánikova 5462, 760 Zlín proti žalovanému: JUDr. Ilona Křížková, Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava insolvenční správce dlužníka Stanislava Valeriána, Ladislava Ševčíka 1497/19, 709 00 Ostrava-Hulváky, zastoupenému advokátkou Mgr. Kateřinou Buďveselovou MBA se sídlem Na Janově 3, 130 00 Praha 3, za účasti vedlejšího účastníka: GIENGER spol. s r.o., Cecilka 228, 760 01 Zlín, Příluky, zastoupeného advokátem Mgr. Petrem Burečkem se sídlem Občanská 16, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, o vyloučení nemovitostí

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobci domáhali vyloučení z majetkové podstaty těchto nemovitostí: 1) rodinný dům čp. 282 na pozemku p.č. st. 101/1, 2) zemědělské stavení-stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 101/2 a dále 3) pozemek parcel. č. st. 101/1 zastavená plocha a nádvoří, 4) pozemek parcel. č. st. 101/2, zastavená plocha a nádvoří, 5) pozemek parcel. č. 151/3, zahrada, způsob ochrany ZPF, 6) pozemek parcel. č. 152/1, zahrada, způsob ochrany ZPF, 7) pozemek parcel. č. 152/2, zahrada, způsob ochrany ZPF, 8) pozemek parcel č. 152/3, zahrada, způsob

ochrany ZPF, 9) pozemek parcel. č. 153, zahrada, způsob ochrany ZPF, 10) pozemek parcel. č. 2751/7, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 11) pozemek parcel. č. 2751/8, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 12) pozemek parcel. č. 2942, zahrada, způsob ochrany ZPF, vše zapsáno v k.ú. Třemešná, Obec Třemešná, okres Bruntál, zapsány na LV č. 227, vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, ktastrální pracoviště Krnov se zamítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 11.880,-Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokátky žalované.

III. Žalobci a vedlejší účastník na straně žalované nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou ze dne 09.03.2010 domáhali vyloučení z majetkové podstaty dlužníka Stanislava Valeriána nemovitých věcí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto rozsudku. Žalobci uvedli, že pod spisovou značkou KSOS 22 INS 3509/2009 je vedeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Stanislava Valeriána a na majetek tohoto dlužníka byl prohlášen konkurs. Ze sdělení insolvenční správkyně ze dne 16.02.2010 žalobci zjistili, že správkyně sepsala do soupisu majetkové podstaty nemovitosti, které byly specifikovány v petitu žaloby. Vyrozumění o soupisu majetku sporných nemovitostí ve smyslu ustanovení § 225 odst. 2 insolvenčního zákona žalobcům nebylo ze strany žalované doručeno. Žalobci odkazovali na platnou kupní smlouvu, kterou uzavřeli jako kupující dne 15.06.2007 a zaplatili kupní cenu dne 15.01.2008. Dne 16.01.2008 byl podán návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy, správní řízení o povolení vkladu vlastnictví bylo rozhodnutím katastrálního úřadu č.j. 5-192/2008-831/6 dne 15.02.2008 přerušeno. Dále byl podán nový návrh na vklad vlastnického práva dne 21.02.2008, toto řízení bylo přerušeno rozhodnutím katastrálního úřadu č.j. 5-495/2008-831/4 dne 21.06.2008 a to do pravomocného rozhodnutí řízení o původním návrhu vedeného pod č.j. 5-192/2008-831. Toto řízení bylo následně pravomocně ukončeno dne 01.07.2008. Nové řízení o návrhu na vklad bylo přerušeno rozhodnutím katastrálního úřadu č.j. 5-495/2008-831/10 a to do doby právní moci rozhodnutí o předběžném opatření. Žalobci mají zato, že po prohlášení konkursu na majetek dlužníka měl být poveden vklad jejich vlastnictví k nemovitostem, což se dosud nestalo. Odkazovali na ustanovení § 266 odst. 1 písm. m) IZ, dle kterého se prohlášením konkursu nepřerušují řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem; vklad do katastru nemovitostí však mohou být po prohlášení konkursu povoleny a zapsány, jen řídí-li se pořadí zápisu dnem, který předchází prohlášení konkursu, nebo jde-li o zajištění poskytnuté podle § 41. Žalobci mají zato, že vklad do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude i po prohlášení konkursu na majetek dlužníka proveden a tudíž neexistuje důvod, proč by měl insolvenční správce nemovitosti, které jsou předmětem kupní smlouvy, do soupisu majetkové podstaty zahrnout.

Žalovaná učinila nesporným, že sepsala do soupisu majetkové podstaty dlužníka nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu. Uvedla, že nemovitosti do soupisu sepsala, jelikož tyto nemovitosti byly ke dni prohlášení konkursu a jsou i doposud vlastnictvím dlužníka. Žalovaná uvedla, že řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bylo katastrálním úřadem přerušeno ještě před rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu na majetek dlužníka, ustanovení § 266 IZ tedy na tento případ nedopadá. Dále žalobci přihlásili do insolvenčního řízení ve věci dlužníka svou pohledávku za dlužníkem ve výši 950.000,-Kč z titulu vrácení kupní ceny. Předmětná pohledávka byla na přezkumném jednání zjištěna a byla uznána rovněž dlužníkem. Žalobci se tedy domáhají jednak zaplacení částky 950.000,-Kč a dále i vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty. Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby.

|Podáním ze dne 08.04.2010 oznámila společnost GIENGER spol. s r.o. že vstupuje do řízení jakožto vedlejší účastník na straně žalované ve smyslu ustanovení § 93 o.s.ř., jelikož tato společnost byla zvolena do funkce předsedy věřitelského výboru v předmětném insolventním řízení a má tedy právní zájem na výsledku předmětného sporu. Vedlejší účastník na straně žalované uvedl, že jeho procesní stanovisko je totožné jako stanovisko žalované, uvedl, že v žalobě nejsou tvrzeny žádné skutečnosti týkající se vlastnického práva žalobců k předmětným nemovitostem. Z žaloby vyplývá, že žalobci považují vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí za pouhou formalitu, ve skutečnosti vklad do katastru nemovitostí formalitou není, jelikož ve smyslu občanského zákoníku dochází k nabytí vlastnického práva u nemovitostí pouze vkladem do katastru nemovitostí. Dále vedlejší účastník poukazoval na předběžné opatření, na základě kterého katastrální úřad přerušil vkladové řízení a v důsledku kterého návrh na vklad pozbyl účinnosti.

Ze spisu KSOS 22 INS 3509/2009 bylo zjištěno: usnesením č.j. 22 INS 3509/2009-A-23 ze dne 04.12.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava Valeriána, usnesením č.j. 22 INS 3509/2009-B-16 ze dne 04.02.2010 byl na majetek tohoto dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenční správkyně do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 04.02.2010 sepsala mimo jiné i nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu. Věřitel Pavel Kučera přihláškou ze dne 31.12.2009 přihlásil do předmětného insolvenčního řízení pohledávku ve výši 950.000,-Kč z titulu vrácení kupní ceny po neuskutečněném převodu nemovitostí dle kupní smlouvy ze dne 15.06.2007. Předmětná pohledávka byla na přezkumném jednání dne 02.02.2010 zjištěna a zároveň uznána i dlužníkem.

Dále soud provedl důkaz kupní smlouvou uzavřenou mezi Stanislavem Valeriánem a Jiřinou Valeriánovou jako prodávajícími a žalobci jako kupujícími dne 15.06.2007, potvrzením o úhradě kupní ceny ze dne 15.01.2008 ve výši 950.000,-Kč, usneseními Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov, ze dne 21.03.2008 č.j. 5-495/2008-831/4, ze dne 15.07.2008 č.j. 5-495/2008-831/6 a ze dne 23.09.2009 č.j. 5-495/2008-831/10, výpisem z katastru nemovitostí LV 227, katastrální území Třemešná, okres Bruntál ze dne 29.03.2011, usneseními Krajského soudu v Ostravě č.j. 32 Sm 419/2007-36 ze dne 28.02.2008 a Vrchního soudu v Olomouci č.j. 7 Cmo 223/2008-69 ze dne 29.07.2008, která nabyla právní moci 01.09.2008. Z těchto listin bylo zjištěno, že žalobci jako kupující uzavřeli s dlužníkem a jeho manželkou dne 15.06.2007 kupní smlouvu, jejímž předmětem byly nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu, kupní cenu uhradili 15.01.2008 ve výši 950.000,-Kč. Vklad vlastnického práva žalobců do katastru nemovitostí dosud provolen nebyl, jelikož příslušný katastrální úřad řízení ve věci návrhu na vklad vlastnického práva přerušil a to do doby ukončení řízení č.j. 32 Sm 419/2007 u Krajského soudu v Ostravě, jelikož Krajský soud v Ostravě pravomocným usnesením nařídil předběžné opatření, kterým bylo Stanislavu Valeriánovi (dlužníku) zakázáno disponovat nemovitostmi, které jsou předmětem tohoto sporu. V katastru nemovitostí jsou dosud zapsáni jako vlastníci nemovitostí, které jsou předmětem sporu, Stanislav Valerián (dlužník) a jeho manželka.

Po provedené dokazování zjistil soud tento skutkový stav: žalobci uzavřeli s dlužníkem a jeho manželkou jakožto kupující dne 15.06.2007 kupní smlouvu, jejímž předmětem byly nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu, kupní cenu ve výši 950.000,-Kč zaplatili 15.01.2008. Řízení o návrhu o povolení vkladu vlastnického práva žalobců k předmětným nemovitostem dle kupní smlouvy bylo přerušeno rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu ze dne 23.09.2009 do doby ukončení řízení č.j. 32 Sm 419/2007 u Krajského soudu v Ostravě, jelikož soudem bylo pravomocně nařízeno předběžné opatření, kterým bylo vlastníku nemovitostí (dlužníku) zakázáno s předmětnými nemovitostmi disponovat. Dne 04.12.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a 04.02.2010 byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Řízení o návrhu o povolení vkladu vlastnického práva žalobců dle kupní smlouv ze dne 15.06.2007 do katastru nemovitostí bylo přerušeno dříve, než byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Jako vlastníci předmětných nemovitostí jsou v katastru nemovitostí stále zapsáni dlužník a jeho manželka. Insolvenční správkyně předmětné nemovitosti sepsala do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Žalobce a) dále přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníkem ve výši 950.000,-Kč z titulu vrácení kupní ceny dle smlouvy ze dne 15.06.2007, tato pohledávka byla zjištěna.

Dle ustanovení § 133 odst. 2 občanského zákoníku, převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Dle ustanovení § 2 zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v platném znění, práva uvedená v § 1 odst. 1 (mimo jiné vlastnické právo) se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva (dále jen vklad ), pokud tento zákon nestanoví jinak. Práva uvedená v § 1 odst. 1 (mimo jiné vlastnické právo) vznikají, mění se, nebo zanikají dnem vkladu do katastrru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. Dle § 3 tohoto zákona vklad podle § 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Dle ustanovení § 76 f) odst. 2 o.s.ř., bylo-li účastníku předběžným opatřením uloženo, aby nenakládal s určitou nemovitostí, pozbývá návrh na vklad práva týkajícího se této nemovitosti, o němž dosud nebylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto, své právní

účinky; to platí i tehdy, jestliže účastník učinil právní úkon týkající se nemovitosti dříve, než se usnesení o nařízení předběžného opatření stalo vykonatelným.

Předpokladem úspěšnosti excindační žaloby je to, že osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že tato věc neměla být soupisu zařazena, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetkové podstaty svědčí jí. Žalobci v žalobě netvrdili, že jim svědčí vlastnické právo k předmětným nemovitostem a po provedeném dokazování má soud za prokázané, že se vlastníky předmětných nemovitostí nestali. Přestože dne 15.06.2007 byla uzavřena kupní smlouva, k nabytí vlastnického práva žalobců k předmětným nemovitostem v souladu s ustanovením § 133 odst. 2 občanského zákoníku nedošlo. I když na příslušný katastrální úřad byl podán návrh na provolení vkladu vlastnického práva dle předmětné kupní smlouvy, v souladu s ustanovením § 76 f) odst. 2 o.s.ř., pozbyl tento návrh na vklad, v důsledku nařízeného předběžného opatření soudem, právní účinky. Předmětné nemovitosti jsou tedy sepsány v soupisu majetkové podstaty dlužníka oprávněně a žaloba byla jako nedůvodná zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalované, která byla ve věci procesně úspěšná, bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení ve výši 11.880,-Kč, kdy tato částka představuje odměnu advokáta ve výši 9.000,-Kč dle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, 3 režijní paušály po 300,-Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (příprava a převzetí zastoupení, písemné vyjádření k žalobě, účast u soudního jednání), to vše navýšeno o 20% DPH. Vedlejší účastník na straně žalované se práva na náhradu nákladů řízení vzdal, bylo tedy rozhodnuto, že žalobci a vedlejší účastník na straně žalované nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 05.04.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně