22 Cdo 989/2010
Datum rozhodnutí: 27.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
22 Cdo 989/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobkyně B. V. , proti žalovaným: 1) J. K. , a 2) I. K. , o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 22 C 266/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 6. května 2009, č. j. 54 Co 170/2009 50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 12. prosince 2008, č.j. 22 C 266/2008-36, byla zamítnuta žaloba, aby žalovaným byla uložena povinnost zdržet se vstupu na pozemky žalobkyně v k. ú. T. a zdržet se jakékoliv formy poškozování porostu na těchto pozemcích a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně, pobočka v Jihlavě (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 6. května 2009, č. j. 54 Co 170/2009-50, k odvolání žalobkyně rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné podání, které je podle jeho obsahu dovoláním. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit.

V posuzovaném případě podala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku ji soud prvního stupně usnesením ze dne 15. října 2009, č. j. 22 C 266/2008-76, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení usnesení zvolila v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta (s poučením, že ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen v dovolacím řízení, pokud nemá právnického vzdělání, advokátem nebo notářem) s uloženou povinností k předložení plné moci pro zastupování v dovolacím řízení, a zároveň ji poučil, že v dovolacím řízení nebude možno pokračovat, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Žalobkyně na základě toho zaslala soudu ve stanovené lhůtě toliko potvrzení o osobních a majetkových poměrech. Vzhledem k tomu, že žalobkyně již ve svém původním podání požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, soud prvního stupně následně usnesením ze dne 13. ledna 2010, č. j. 22 C 266/2008 88, o této žádosti rozhodl tak, že zamítá.

Toto usnesení, doručené žalobkyni dne 25. ledna 2010, nabylo právní moci dne 10. února 2010. Na základě uvedené skutečnosti bylo opět na žalobkyni, aby si ve smyslu § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem o. s. ř. v nové dvouměsíční lhůtě sama zvolila zástupce pro dovolací řízení a prostřednictvím něho podala u soudu řádné dovolání spolu s přiloženou plnou mocí pro uvedeného zástupce. Žalobkyně však v uvedené lhůtě žádný z uvedených úkonů neučinila.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvy a poučení o důsledcích své nečinnosti nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení o dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. a skutečnosti, že úspěšným žalovaným v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu