22 Cdo 94/2005
Datum rozhodnutí: 25.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 94/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně V. H., zastoupené advokátkou, proti žalovaným: 1) J. G. a 2) A. G., zastoupeným advokátem, o zdržení se zásahů do vlastnického práva a o oplocení pozemků, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 348/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. června 2004, č. j. 49 Co 184/2002-144, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 850,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. J. K.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 16. června 2004, č. j. 49 Co 184/2002-144, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vyškově ze dne 4. června 2002, č. j. 3 C 348/2000-97, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala, aby soud uložil žalovaným zdržet se zásahů do výlučného vlastnického práva žalobkyně k nemovitostem zapsaným na LV č. 190 pro kat. území K., a to vstupem, průchodem a průjezdem přes pozemky parcelních čísel 309, 311/1 a 308, a oplotit na svůj náklad pozemky parcelních čísel 309 a 311/1. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 21. prosince 2004 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto s ohledem na tento dispozitivní úkon dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobkyně zpětvzetím dovolání zavinila, že řízení muselo být zastaveno, a žalovaným vznikly náklady (§ 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá OSŘ). Náklady vzniklé žalovaným představují odměnu za jeden úkon právní služby vyjádření zástupce k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle § 8 písm. a), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 1 písm. b), odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/200 Sb. částku 2 700,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů 150,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá toto rozhodnutí, mohou žalovaní podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 25. ledna 2005

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu