22 Cdo 927/2008
Datum rozhodnutí: 19.03.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 927/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. S., zastoupeného advokátem proti žalovanému J. K., o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 20 C 516/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. října 2007, č. j. 18 Co 490/2007-111, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 17. října 2007, č. j. 18 Co 490/2007-111, potvrdil rozsudek Okresní soud v Sokolově (dále soud prvního stupně ) ze dne 26. června 2007, č. j. 20 C 516/2004-95, jímž byla žalovanému uložena povinnost vydat žalobci osobní vozidlo tovární značky P., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku , a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 22. ledna 2008 upozorněn na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Jelikož žalovaný v uvedené lhůtě ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta, soud prvního stupně doručil 29. 2. 2008 spisový materiál dovolacímu soudu.

Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalovaný přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalovaný nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. března 2008

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu