22 Cdo 898/2006
Datum rozhodnutí: 27.04.2006
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

22 Cdo 898/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. H., zastoupeného advokátem, proti žalované V. H., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 5 C 104/2002, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. srpna 2005, č. j. 13 Co 476/2005-195, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň-jih (dále soud prvního stupně ) usnesením ze dne 25. července 2005, č. j. 5 C 104/2002-190, zastavil dovolací řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, z důvodu nezaplacení soudního poplatku z dovolání ve stanovené lhůtě a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalované usnesením ze dne 29. srpna 2005, č. j. 13 Co 476/2005-195, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.


Podle § 240 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalované doručeno 20. 9. 2005. Posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání byl 21. listopad 2005. Žalovaná dovolání podala 18. 1. 2006, tedy zjevně opožděně.


Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle § 243b odst. 5 a § 218a OSŘ jako opožděně podané odmítl.


Nejvyšší soud poznamenává, že i kdyby dovolání bylo podáno včas, nebylo by přípustné. Podle občanského soudního řádu ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, není přípustné. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu z 30. 10. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1897/2002, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu C. H. Beck, svazek 21 pod č. C 1520/21.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání bylo odmítnuto a žalobci žádné účelné náklady dovolacího řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. dubna 2006


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu