22 Cdo 848/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 848/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně P. Ch. , zastoupené Janem Kozákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, proti žalovanému statutárnímu městu Olomouc , se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, IČO: 00299308, zastoupenému JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, o zaplacení 885 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 C 386/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. října 2016, č. j. 69 Co 241/2016-429, takto:

Výrok II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 22 Cdo 848/2017-448, se opravuje tak, že namísto slova rozsudku má být správně uvedeno usnesení .
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 22 Cdo 848/2017-448, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v zaměnění slova usnesení slovem rozsudek , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu