22 Cdo 834/99
Datum rozhodnutí: 30.01.2001
Dotčené předpisy:
22 Cdo 834/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně V., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalované S. v. a k., a. s., o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 12 C 100/93, o dovolání V. G., a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. prosince 1998 čj. 11 Co 914/98-72, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně (dále jen "soud prvního stupně") ze dne 9. července 1998, čj. 12 C 100/95-53, kterým byla zamítnuta žalobu, aby "bylo zřízeno pro žalovanou věcné břemeno k nemovitostem parc. č. 565/1, 965/2, 565/3, 565/4, 595/6, st. 108 a st. 109 v katastrálním území J. s povinností žalobkyně toho užívání strpět v rozsahu nezbytném pro provoz staveb žalované za náhradu stanovenou znaleckým posudkem, splatnou vždy k 31. 1l. každého kalendářního roku za běžný kalendářní rok s tím, že břemeno se zřizuje na dobu 5 let od právní moci rozhodnutí." a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech řízení odvolacího.

Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci 13. 2. 1999.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání společnost V. G., a. s., a uvedla, že je právní nástupkyní žalobkyně V., spol. s r. o. ve vlastnictví předmětných pozemků. Předkládá usnesení Krajského obchodního soudu v Brně z 1. 10. 1998, čj. Firm 17704, (právní moc 1. 10. 1998), a ze 4. 9. 1998, čj. Firm 17704, (právní moc 4. 9. 1998), podle kterých bylo v obchodním rejstříku zapsáno zvýšení jejího základního jmění realizovaného nepeněžitými vklady nových akcionářů, mimo jiné žalobkyně, jejíž nepeněžitý vklad obsahuje i předmětné pozemky. Podle prohlášení žalobkyně o vložení těchto pozemků jako nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti V. G., a. s., z 27. 11. 1998 byl vklad vlastnického práva zapsán v katastru nemovitostí s účinností k 8. 12. 1998 rozhodnutím Katastrálního úřadu v N. z 27. 1. 1999. Dovolatelka navrhla, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny a věc vrácena soud prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud v řízení o dovolání potupoval podle procesních předpisů platných k 31. 12. 2000 (Hlava první, bod 17 zák. č. 30/2000 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. l o. s. ř. lze dovolání napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 240 odst. l o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle § 90 o. s .ř. jsou účastníky řízení žalobce a žalovaný, přičemž žalobcem je subjekt, který podal žalobu, žalovaným ten subjekt, který byl tak žalobcem označen.

Jestliže účastníky řízení byly V., spol. s r. o., a S. v. a k. a. s., pak sama skutečnost, že se vlastníkem pozemků, kterých se týká předmět tohoto řízení, stal v průběhu odvolacího řízení namísto žalobkyně jiný subjekt na základě vkladu pozemků jako nepeněžitého plnění do akciové společnosti, nezpůsobila procesní nástupnictví, na jehož základě na místo žalobkyně nastoupila dovolatelka.

Dovolací řízení je řízením o mimořádném opravném prostředku a z povahy tohoto řízení proto vyplývá, že je vyloučeno, aby dovolací soud přezkoumával dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve vztahu mezi jinými subjekty, než těmi, kteří byli účastníky řízení v sobě rozhodování odvolacího soudu.

Společnost V. G. a. s. se nestala účastnicí řízení. Není proto k podání dovolání osobou oprávněnou. Proto muselo být dovolání podle § 243 odst. 4 a § 218 odst. l písm. b) o. s. ř. odmítnuto.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že žalobkyni ani žalované náklady nevznikly (§ 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. l § 142 odst. l o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30.ledna 2001

JUDr. Marie R e z k o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová