22 Cdo 829/2003
Datum rozhodnutí: 28.05.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 829/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně PhDr. Z. R., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. f. ČR, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 8 C 151/97, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2002, č. j. 19 Co 614/2000-71, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Prostějově (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 9. června 2000, č. j. 8 C 151/97-55, zamítl žalobu, aby bylo určeno, že žalobkyně PhDr. Z. R., je vlastníkem Ľ id. pozemkových parcel dle srovnávacího sestavení parcel v KN parc. č. 2405 orná o výměře 27.806 m², parc. č. 1933/1 orná a parc. č. 1933/3 orná o celkové výměře 66.514 m², parc. č. 1933/2 ost. plocha o výměře 633 m², parc. č. 2318 orná o výměře 21.731 m", zapsaných na LV č. 10002 pro obec a k. ú. K. u Katastrálního úřadu v P. . Zastavil řízení, pokud se týká pozemku parc. č. 2053 orná o výměře 54.333 m", zapsaných na LV č. 1327 pro KÚ K. u Katastrálního úřadu v P. . Dále zastavil řízení proti žalovanému ČR Okresnímu úřadu v Prostějově a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 23. října 2002, č. j. 19 Co 614/2000-71, rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadané části v zamítavém výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení potvrdil a rozhodl náhradě nákladů řízení odvolacího. Dále nevyhověl návrhu na vyslovení přípustnosti dovolání.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání sepsané 17. 1. 2003. Na dovolání je podací razítko soudu prvního stupně s datem 30. 1. 2003. Uplatnila přípustnost podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. s tím, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé zásadní význam. Navrhla, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

V daném případě nabyl rozsudek odvolacího soudu právní moci 4. 12. 2002. Lhůta k podání dovolání tedy uplynula dne 6. 1. 2003, neboť 4. 1. 2003 byla sobota. Dovolání však bylo sepsáno 17. 1. 2003. Nejdříve tento den mohlo být také podáno. To znamená, že dovolání bylo podáno opožděně.

Dovolání žalobkyně bylo proto jako opožděné odmítnuto [§ 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ].

Žalovaný byl v dovolacím řízení úspěšný, příslušela by mu proto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. l a § 142 odst. 1 OSŘ náhrada nákladů tohoto řízení, ty mu však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2003

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu