22 Cdo 809/2015
Datum rozhodnutí: 04.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 809/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyň: a) L. P. K. a b) O. T. K. , zastoupených JUDr. Josefem Holubem, advokátem se sídlem Kladno, Klainerova 24, proti žalované BSS Group, s. r. o. se sídlem v Neveklově, Pražská 121, identifikační číslo osoby 25666762, zastoupené Mgr. Kateřinou Velkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Ovčí Hájek 2347, o nároku z porušení předkupního práva, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 107/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. září 2014, č. j. 30 Co 354/2014-166,

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2016, č. j. 22 Cdo 809/2015-233, se opravuje tak, že správně zní: Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 24. září 2014, č. j. 30 Co 354/2014-166, a rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 30. května 2014, č. j. 20 C 107/2013-118, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Kladně k dalšímu řízení.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2015, č. j. 22 Cdo 809/2015-233, došlo ke zjevné nesprávnosti v chybném označení rozsudku Okresního soudu v Kladně (č. j. 22 Cdo 1072/2013-118), vydal Nejvyšší soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2016

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu