22 Cdo 799/2010
Datum rozhodnutí: 07.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 799/2010


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Jednoty, spotřebního družstva ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, tř. T. G. Masaryka 1101, IČ 00032379, zastoupeného Mgr. Radimem Struminským, advokátem se sídlem v Havířově-Městě, Svornosti 2, proti žalované České republice, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, adresa pro doručování Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 135/9, o určení vlastnictví k pozemku, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 50/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2007, č. j. 8 Co 430/2007-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2007, č. j. 8 Co 430/2007-60, podala žalovaná v zákonné lhůtě dovolání, které podáním ze dne 27. ledna 2010 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože žalovaná vzala své dovolání zpět, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 7. dubna 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu