22 Cdo 796/2010
Datum rozhodnutí: 08.04.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 796/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně FORM s. r. o., se sídlem v Horní Lidči 293, identifikační číslo osoby 438 74 801, zastoupené Jiřím Drápalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí 5/12, proti žalované ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, identifikační číslo osoby 247 29 035, zastoupeného Mgr. Lukášem Hrabcem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Smetanovo náměstí 7, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 8 C 199/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. května 2009, č. j. 57 Co 18/2009-130, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 2012, č. j. 22 Cdo 710/2010-187, se opravuje tak, že žalovaná je zastoupena Mgr. Lukášem Hrabcem, advokátem se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Smetanovo náměstí 7.
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu Nejvyššího soudu opravil zjevnou nesprávnost shora označeného rozhodnutí, v jehož záhlaví nebylo uvedeno, že žalovaná je zastoupena advokátem Mgr. Lukášem Hrabcem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. dubna 2014

JUDr. Jiří S p á č i l, CSc. předseda senátu