22 Cdo 766/2008
Datum rozhodnutí: 25.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 766/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně JEDNOTY, spotřebního družstva ve Frýdku-Místku , se sídlem ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 1101, zastoupené Mgr. Radimem Struminským, advokátem se sídlem v Havířově-Městě, Svornosti 2, proti žalované České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 304/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. října 2007, č. j. 11 Co 496/2007-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalovaná je povinna nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Radima Struminského.

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 3. května 2007, č. j. 40 C 304/2006-61, určil, že žalobkyně je vlastníkem pozemků : parc. č. st. 257 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, parc. č. 300/16 ostatní plocha o výměře 685 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, zapsaných na LV 164 pro k. ú. Pražmo, obec Pražmo a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 10. října 2007, č. j. 11 Co 496/2007-90, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v zákonné lhůtě podaným dovoláním, které podáním ze dne 27. ledna 2010 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Dovolací soud proto dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovaná zpětvzetím dovolání zavinila zastavení dovolacího řízení, a žalobkyni tak vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Náklady představují odměnu advokátovi za zastoupení žalobkyně v dovolacím řízení v souvislosti s vypracováním vyjádření k dovolání a činí podle § 1 odst. 1, § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15, § 16 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění po novele provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. 5.000,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění po novele provedenou vyhláškou č. 276/2006 Sb., za jeden úkon právní služby spočívající ve vyjádření žalobkyně k dovolání žalované (§ 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb.) (1 x 300,- Kč); náklady dovolacího řízení na straně žalobkyně tak činí celkem 5.300,- Kč. Náklady žalobkyně jsou zvýšeny o náhradu za daň z přidané hodnoty ve výši 20 % podle § 137 odst. 3 o. s. ř. ve výši 1.060,- Kč a celková částka nákladů řízení žalobkyně v dovolacím řízení je představována částkou 6.360,- Kč. Dovolací soud proto uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce žalobkyně (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, § 167 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nebude-li ve stanovené lhůtě splněna povinnost usnesením uložená, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 25. února 2010

JUDr. František Balák, v. r.
předseda senátu