22 Cdo 75/2012
Datum rozhodnutí: 09.08.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 75/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobců: a) B. L., bytem v P. 1, V. 442/14, zastoupené JUDr. Janem Oškrdalem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 65, b) J. L. , bytem v P. 4, P. 3250/1, c) J. L. , bytem v P. 4, P. 3250/1, d) T. L. , bytem v P. 4, B. 1866/85, e) D. L. , bytem v P. 4, P. 3250/1, žalobci b) e) zastoupeni Mgr. Alanem Vitoušem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 23, proti žalované RNDr. M. M., bytem v P. 1, V. 14, zastoupené JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Hálkova 2, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 35/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2011, č. j. 17 Co 147/2011-201, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2013, č. j. 22 Cdo 75/2012-227 se v záhlaví opravuje tak, že číslo jednací rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2011, je č. j. 17 Co 147/2011-201.

O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu Nejvyššího soudu opravil zjevnou nesprávnost shora označeného rozhodnutí, v jehož záhlaví bylo uvedeno, že rozhoduje o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2011, č. j. 17 Co 147/2010-201, ačkoliv správné je č. j. 17 Co 147/2011-201.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2013
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu