22 Cdo 674/2010
Datum rozhodnutí: 17.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 674/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně J. B. , zastoupené JUDr. Stanislavem Janákem, advokátem se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Rožnovská 241, proti žalovaným 1) M. H., a 2) M. H., zastoupeným JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58/31, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 13 C 123/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. dubna 2009, č. j. 57 Co 675/2008-110, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalovaní 1) a 2) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Stanislava Janáka.

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. dubna 2009, č. j. 57 Co 675/2008-110, podali žalovaní v zákonné lhůtě dovolání, které podáním ze dne 28. června 2010 vzali v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože žalovaní vzali své dovolání zpět, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalobkyni soud přiznal právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které jí vznikly v souvislosti s bráněním jejího práva, a jsou představované odměnou advokáta za její zastoupení v dovolacím řízení s písemným vyjádřením k dovolání, která činí podle § 4 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 10.000,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem tedy 10.300,- Kč a náhradu 20 % daně z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř. ve výši 2.060,- Kč, celkem tedy 12.360,- Kč. Lhůta a místo k plnění vyplývají z § 160 odst. 1, § 149 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaní dobrovolně, co jim ukládá toto rozhodnutí, je žalobkyně oprávněná podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 17. srpna 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu