22 Cdo 673/2005
Datum rozhodnutí: 14.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 673/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Ing. J. H., proti žalované MUDr. J. J., zastoupené advokátem, o neplatnost darovací smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. Zn. 15 C 51/2001, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. května 2004, č. j. 21 Co 56/2004-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou podanou 12. 4. 2001 u Městského soudu v Brně (dále soud prvního stupně ) se žalobkyně domáhala určení neplatnosti darovací smlouvy uzavřené 30. 7. 1997 mezi J. K. a žalovanou ohledně bytové jednotky č. 5 ve druhém podlaží a podkroví domu č. 507 v B., S. 27, v části týkající se spojovací chodby se schodištěm, komory a terasy v podkroví. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. prosince 2003, č. j. 15 C 51/2001-94, připustil přistoupení dalšího účastníka na straně žalobkyně Statutárního města B. .

Krajský soud v Brně jako soud odvolací, rozhodující k odvolání žalované usnesením ze dne 21. května 2004, č. j. 21 Co 56/2004-102, shora uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Konstatoval, že odvolací námitky ve vztahu k procesním podmínkám (§ 103 občanského soudního řádu dále OSŘ ) nejsou opodstatněné.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, označené datem 27. 8. 2004, doručené soudu prvního stupně 31. 8. 2004, které však přípisem doručeným stejnému soudu 7. 2. 2005 vzala v celém rozsahu zpět .

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá OSŘ dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. dubna 2005JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu