22 Cdo 661/2004
Datum rozhodnutí: 15.04.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 661/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce G. F., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) V. F., zastoupenému advokátem, 2) J. F., zastoupenému obecnou zmocněnkyní, a 3) J. S., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 8 C 609/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. října 2003, č. j. 20 Co 630/2002-90, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 10. června 2002, č. j. 8 C 609/2001-61, zamítl žalobu na určení, že žalobce je výlučným vlastníkem obrazu francouzského malíře Georgese Rouaulta Ecce homo s motivem hlavy Krista, olej z roku 1914 o rozměrech 51 x 32 cm, signovaného autorem, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 7. října 2003, č. j. 20 Co 630/2002-90, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu byl právnímu zástupci žalobce doručen dne 7. listopadu 2003.

Dne 9. ledna 2004 podal žalobce osobně v podatelně soudu prvního stupně dovolání proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu.

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Takto též byli účastníci v napadeném rozsudku správně poučeni.

Podle § 57 odst. 2 OSŘ lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem lhůty k podání dovolání byl tedy ve smyslu citovaného ustanovení 7. leden 2004. Jak už bylo uvedeno, dovolání bylo podáno u soudu prvního stupně až 9. ledna 2004, t. j. po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Jelikož předseda senátu soudu prvního stupně nerozhodl o odmítnutí dovolání (§ 208 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 1 OSŘ) a předložil věc k rozhodnutí dovolacímu soudu, postupoval dovolací soud podle § 243b odst. 5 a § 218a OSŘ a dovolání žalobce jako opožděné odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovaným, kteří by měli podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. dubna 2004

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu