22 Cdo 615/2005
Datum rozhodnutí: 05.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 615/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně M. R., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. R., zastoupenému advokátem, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 206/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2004, č. j. 62 Co 510/2003-199, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 9 (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 16. září 2003, č. j. 10 C 206/99-176, výrokem pod bodem I. uložil žalobkyni povinnost zaplatit pohledávku manželů J. a I. N. ze dne 26. 7. 1993 ve výši 135.000,- Kč, výrokem pod bodem II. uložil žalovanému povinnost zaplatit zůstatek úvěru č. 75-970076-7, na čísle účtu 7565-098, vedeného u Č. s., a. s., obvodní pobočky v P., ve výši 20.564,- Kč, výrokem pod bodem III. uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalovanému ze zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví účastníků na vyrovnání podílů částku 442.782,- Kč do tří měsíců od právní moci tohoto rozsudku a výroky pod body IV., V., VI, VII. a VIII. rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 28. ledna 2004, č. j. 62 Co 510/2003-199, k odvolání žalobkyně výrokem pod bodem I. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích ve věci samé ad I., II. a III. , a dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které poté vzala v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. dubna 2005

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu