22 Cdo 5479/2007
Datum rozhodnutí: 29.01.2008
Dotčené předpisy:

22 Cdo 5479/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. R., proti žalované M. R., zastoupené advokátem, o zaplacení 700 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn.


6 C 20/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne


8. srpna 2007, č. j. 25 Co 308/2007-154, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 8. srpna 2007, č. j. 25 Co 308/2007-154, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku ( soud prvního stupně ) ze dne 10. dubna 2007, č. j. 6 C 20/2006-129, který zamítl žalobu o povinnosti žalované zaplatit žalobci 700.000,- Kč s úrokem z prodlení od


28. 4. 2005 ve výši, která odpovídá v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení repo sazbě vyhlášené Českou národní bankou ve výši platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o sedm procentních bodů, až do zaplacení , a který rozhodl o nákladech řízení. Dále rozhodl


o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu, který byl advokátovi žalobce doručen 1. 9. 2007, podal žalobce sám, tedy bez zastoupení advokátem, 11. 10. 2007 dovolání. Soud prvního stupně jej usnesením ze dne 12. října 2007, č. j. 6 C 20/2006-162, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání . Ke splnění této výzvy, která byla dovolateli doručena 18. 10. 2007, mu stanovil lhůtu 15 dnů, a současně jej poučil o následcích jejího nesplnění, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud řízení zastaví . Na tuto výzvu dovolatel reagoval žádostí, doručenou soudu prvního stupně 31. 10. 2007, o prodloužení lhůty o 14 dnů . Soud prvního stupně této žádosti vyhověl, když dovolateli prodloužil lhůtu ke zvolení právního zástupce pro dovolací řízení do 30. 11. 2007 . Soudu prvního stupně poté 12. 12. 2007 dovolatel doručil rukou psaný přípis označený datem 30. 11. 2007 se záhlavím Mgr. N., Senovážné nám. 21, 100 00 P. 1 , obsahující výhrady proti závěrům, z nichž soudy obou stupňů v dané věci vycházely, ukončený s úctou Mgr. N. a nečitelným podpisem, aniž by bylo zřejmé, že jmenovaný je advokát a aniž by byla k přípisu připojena plná moc advokáta.


Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu ( OSŘ ) musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem; to podle odst. 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, a podle odst. 4 musí být dovolání, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2, advokátem sepsáno. Z podaného dovolání však zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Z přípisu dovolatele označeného datem 30. 11. 2007, který byl v záhlaví a v závěru označen jménem Mgr. N., nelze dovozovat, že by šlo o dovolání sepsané advokátem, nehledě k absenci plné moci. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení tedy přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této výzvy poučen.


Vzhledem k tomu, že povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé, a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí OSŘ zastavil; o náhradě nákladů rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. ledna 2008


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu