22 Cdo 5364/2016
Datum rozhodnutí: 22.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.22 Cdo 5364/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně D. B. , zastoupené Mgr. Soňou Adamovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 740/34, proti žalovanému M. B. , zastoupenému Mgr. Martinem Ondrejátem, advokátem se sídlem v Praze 4, Nad strouhou 67, o vzájemném návrhu žalovaného na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 5 C 64/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2015, č. j. 26 Co 315/2015-177, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2015, č. j. 26 Co 315/2015-177, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalobkyně vzala dovolání zpět.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení ve věci samé končí (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, jež bylo publikováno pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2016

Mgr. David Havlík
předseda senátu