22 Cdo 5308/2009
Datum rozhodnutí: 20.12.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 5308/2009
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce J. V. , bytem v P., zastoupeného Mgr. Přemyslem Hoke, advokátem se sídlem v Praze 4, Doudlebská 1312/4, proti žalovanému Bytovému podniku Praha 10 v likvidaci se sídlem v Praze 10, Turnovského 497/2, identifikační číslo osoby 00063916, zastoupenému Mgr. Renatou Zemanovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Turnovského 497/2, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 142/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. července 2009, č. j. 68 Co 199/2009-41, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce potvrdil rozsudkem ze dne 27. července 2009, č. j. 68 Co 199/2009-41, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ( soud prvního stupně ) ze dne 4. února 2009, č. j. 17 C 142/2008-27, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobce je vlastníkem pozemků zapsaných na LV pro obec P. a k. ú. V. u Katastrálního úřadu hlavního města P. a kterým bylo žalobci uloženo, aby zaplatil žalovanému náklady řízení; dále rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení.
Žalobce podal dne 30. 11. 2009 proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, k němuž se žalovaný nevyjádřil.
O dovolání Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodne, jestliže jsou pro to splněny zákonné podmínky, resp. když tomu nebrání neodstranitelný nedostatek podmínky dovolacího řízení (§ 243c odst. 1, § 104 odst. 1 věta první občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud v průběhu dovolacího řízení z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze v oddíle ALXI, vložka 147 , z 28. 11. 2011, zjistil, že žalovaný, tj. Bytový podnik P. v likvidaci, se sídlem P., identifikační číslo 000 63 916 , byl z obchodního rejstříku k 27. 8. 2011 vymazán se záznamem, že právním důvodem výmazu je ukončení likvidace . Z Usnesení Rady městské části P. ze dne 1. 6. 2011 dále zjistil, že uvedený orgán vzal na vědomí závěrečnou zprávu likvidátora o ukončení likvidace Bytového podniku P. v likvidaci a souhlasil s návrhem na výmaz subjektu Bytový podnik P. v likvidaci z Obchodního rejstříku . Zjistil tedy, že žalovaný v průběhu dovolacího řízení pozbyl způsobilost být účastníkem řízení a nastala tak překážka postupu řízení.
Podle § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné ihned pokračovat, soud řízení přeruší. Podle § 107 odst. 3 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popř. ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde. Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud s ohledem na shora uvedené nejprve zkoumal, zda situace, kdy žalovaný ztratil způsobilost být účastníkem řízení za shora uvedených okolností, je svou povahou taková, že brání dalšímu pokračování v řízení, či že v řízení pokračovat lze. Přitom přihlédl k tomu, že povahou věci ve smyslu § 107 o. s. ř. nutno rozumět hmotněprávní povahu předmětu řízení. V tomto směru uzavřel, že žalovaný, k jehož likvidaci došlo, nemá žádného právního nástupce, který by převzal práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde. Proto dovolací řízení ve smyslu § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 věta první o. s. ř. zastavil.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto za použití § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. s přihlédnutím k neexistenci žalovaného.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.
V Brně dne 20. prosince 2011
JUDr. František Balák
předseda senátu