22 Cdo 53/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 53/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobců: A) L. D. a B) M. D., žalobkyně B) zastoupena žalobcem A) jako obecným zmocněncem, proti žalovaným: 1) J. D. a 2) M. D., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 8 C 167/2001, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. srpna 2002, č. j. 11 Co 401/2002-64, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Přerově (dále soud prvního stupně ) usnesením ze dne 15. února 2002, č. j. 8 C 167/2001-53, nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků.

K odvolání žalobce A) Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 28. srpna 2002, č. j. 11 Co 401/2002-64, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve vztahu k žalobci A) a ve vztahu k žalobkyni B) toto odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali oba žalobci dovolání datované 14. 10. 2002, ovšem ještě předtím, než se podařilo odstranit vady tohoto dovolání, zaplatili k výzvě soudu prvního stupně vyměřený soudní poplatek z návrhu a současně tomuto soudu sdělili, že žádají pozastavení dovolání ze dne 14. 10. 2002 a že je třeba pokračovat a vyřešit žalobu na určení vlastnického práva .

Podle § 41 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) posuzuje soud každý úkon účastníka řízení podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. Procesní úkon žalobců z 20. 11. 2002 nazvaný pozastavení dovolání je podle jeho obsahu též s přihlédnutím ke skutečnosti, že žalobci současně vyhověli výzvě k zaplacení soudního poplatku, čímž respektovali usnesení odvolacího soudu, které předtím napadli dovoláním zpětvzetím dovolání, neboť žalobci jednoznačně dali najevo, že na projednání svého dovolání netrvají. Dovolací soud tedy postupoval podle § 243b odst. 5 věty druhé OSŘ a dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu