22 Cdo 529/2005
Datum rozhodnutí: 29.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 529/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce V. K., zastoupeného advokátem, proti žalované R. C., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 5 C 394/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. června 2004, č. j. 6 Co 1168/2004-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě ní :

Okresní soud v Písku (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 2. února 2004, č. j. 5 C 394/2003-80, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 1. března 2004, č. j. 5 C 394/2003-84, určil, že žalobce je výlučným vlastníkem domu č. p. 151 ve S., který je postavený na stavební parcele č. 174 v k. ú. S. a parcel st. 174 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. S. a parcely č. 661/14 orná půda v k. ú. S. . Dále rozhodl o nákladech řízení.Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 29. června 2004, č. j. 6 Co 1168/2004-100, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včas dovolání, které podáním ze dne 17. prosince 2004 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů dovolacího řízení, neboť řízení bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí dovolání a žalobci náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2005

JUDr. František Balák, v. r. předseda senátu