22 Cdo 5289/2007
Datum rozhodnutí: 09.01.2008
Dotčené předpisy:

22 Cdo 5289/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. V., proti žalovaným: 1) M. V., 2) A. P., s. r. o., a 3) M., s. r. o. v likvidaci, o určení neplatnosti právního úkonu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 74/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. června 2006, č. j. 5 Cmo 106/2006-58, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 20. října 2005, č. j. 30 Cm 74/2004-34, zamítl návrh na určení, že právní úkon spočívající v převzetí směnečného rukojemství žalovaným č. 1 na základě blankosměnky vlastní s evidenčním označením M./03 ze dne 9. 7. 2003, blankosměnky vlastní s evidenčním označením M./04 ze dne 19. 2. 2004, jakož i na základě směnečných ujednání ze dne 9. 1. 2003 a 19. 2. 2004, je neplatný . Dále rozhodl o nákladech řízení.


Vrchní soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 8. června 2006, č. j. 5 Cmo 106/2006-58, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání.


Dne 1. listopadu 2007 žalobkyně soudu sdělila, že do 10. listopadu 2007 soudu oznámí, zda trvá na dovolání, případně zda je bere zpět. Na to podáním ze dne 8. listopadu 2007 požádala o ukončení právní věci .


S ohledem na obsah sdělení žalobkyně z 1. listopadu 2007, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací podání žalobkyně ze dne 8. listopadu 2007 posoudil podle jeho obsahu jako zpětvzetí dovolání [§ 41 odst. 2, § 243c občanského soudního řádu (dále OSŘ )]. V důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací soud podle § 243b odst. 5 OSŘ dovolací řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 9. ledna 2008


JUDr. František B a l á k


předseda senátu