22 Cdo 5195/2008
Datum rozhodnutí: 20.01.2009
Dotčené předpisy: § 243 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 5195/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce H. M., proti žalované K. M., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 13 C 81/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2007, č. j. 19 Co 531/2007-142, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 17. prosince 2007, č. j. 19 Co 531/2007-142, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku ( soud prvního stupně ) ze dne 3. července 2007, č. j. 13 C 81/2005-106, kterým byla zamítnuta žaloba kterou se žalobce domáhá, aby bylo vypořádáno společné jmění manželů tak, že movité věci budou přikázány do vlastnictví toho kdo je užívá,

a žalované bude uložena povinnost zaplatit žalobci na vypořádání společného jmění částku 690.640,- Kč , a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím soudu prvního stupně ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu ( OSŘ ) dovolání, aniž by byl řádně zastoupen a aniž by šlo o dovolání vypracované jeho právním zástupcem ve smyslu § 241 OSŘ. Usnesením ze dne 7. října 2008, č. j. 13 C 81/2005-172, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si pro dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; k tomu mu stanovil lhůtu 20 dnů ode dne doručení této výzvy s poučením, že nepředloží-li v této lhůtě soudu prvního stupně plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Podle této výzvy však dovolatel nepostupoval, když na ni reagoval přípisem z 3. 11. 2008 kromě dalšího žádostí, aby mu právníka přidělil Nejvyšší soud.

Podle § 241 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání podaného žalobcem zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesním následku nesplnění výzvy poučen. Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou tohoto řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 OSŘ). Vzhledem k tomu, že k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil. Nezabýval se, resp. nerozhodoval o požadavku dovolatele na přidělení právníka , neboť podle obsahu jde o opakovanou žádost o ustanovení zástupce podle § 30 odst. 1 OSŘ, přičemž soud prvního stupně jako soud příslušný o předchozí obdobné žádosti usnesením ze dne 24. dubna 2008, č. j. 13 C 81/2005-150, ve znění potvrzujícího usnesení odvolacího soudu ze dne 27. června 2008, č. j. 19 Co 275/2008-163, již rozhodl, a to zamítavým výrokem.

Výrok o náhradě nákladů řízení odpovídá § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. ledna 2009

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu