22 Cdo 5159/2014
Datum rozhodnutí: 30.03.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 5159/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně M. N. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Mičanem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 183/50, proti žalovanému J. N. , zastoupenému JUDr. Zuzanou Veselskou, advokátkou se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Korunní 1077/31, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 107/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. srpna 2014, č. j. 8 Co 440/2014-224 a 8 Co 441/2014-224, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 9. prosince 2015, č. j. 22 Cdo 5159/2014-274, se opravuje tak, že namísto slova M. má být správně uvedeno M. .
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 9. prosince 2015, č. j. 22 Cdo 5159/2014-274, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném uvedení jména žalobkyně, které správně zní M., vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2016


Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu