22 Cdo 5122/2008
Datum rozhodnutí: 04.01.2010
Dotčené předpisy:

22 Cdo 5122/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně D.S.K., s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalované D.-F., a. s., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 19 C 86/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. července 2008, č. j. 17 Co 47/2008-89, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 8. července 2008, č. j. 17 Co 47/2008-89, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 5. dubna 2007, č. j. 19 C 86/2005-60, který výrokem pod bodem I. určil, že žalobkyně je vlastnicí rozvodnice venkovního osvětlení včetně skříněk a vnitřní výbavy umístěné na administrativní budově č. p. 238 na pozemku parcelní číslo 671/11, zapsaném pro katastrální území a obec Ú. u Katastrálního úřadu pro Ú. k., katastrální pracoviště v T. na listu vlastnictví 471, dále kabelových rozvodů a dalších věcí v tomto výroku podrobně specifikovaných, výrokem pod bodem II. stanovil, že součásti tohoto rozsudku je výkres č. C.101.6.2 Situace venkovního osvětlení , vypracovaný P.S. P. spol. s. r. o. se sídlem R. 5, T., zakázkové č. 04-47 z 11/04 a výrokem pod bodem III. rozhodl o nákladech řízení. Dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Rozsudek odvolacího soudu žalovaná napadla 20. 10. 2008 dovoláním, které podáním z 4. 12. 2009 vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud vyšel z § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu


( o. s. ř. ) a dovolací řízení na základě zpětvzetí dovolání za použití § 243c odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 4. ledna 2010


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu