22 Cdo 5049/2008
Datum rozhodnutí: 28.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 5049/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. Č., zastoupeného advokátem, proti žalované A. C., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 150/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. dubna 2008, č. j. 11 Co 271/2007-175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.307,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 8. dubna 2008, č. j. 11 Co 271/2007-175, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ( soud prvního stupně ) ze dne 8. března 2007, č. j.

14 C 150/2004-122, kterým bylo určeno, že vlastníkem nemovitostí stavební parcely parcela č. 63 o výměře 256 m2 zastavěná plocha a nádvoří, domu č. p. 42 postaveného na stavební parcele č. 63 a zahrady parcela č. 461/2 o výměře 311 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 388 pro katastrální území R., obec B. nad O.,

u Katastrálního úřadu pro Ú. k., Katastrální pracoviště L., je žalobce ,

a kterým rozhodl o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dne 25. července 2008 dovolání, k němuž se vyjádřil žalobce, který navrhl jeho zamítnutí. Žalovaná písemným podáním ze dne 24. listopadu 2008, doručeným soudu prvního stupně, vzala svoje dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 OSŘ. Náklady žalobce představují odměnu advokátovi za zastoupení v dovolacím řízení s vypracováním vyjádření k dovolání a činí podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 5.000,- Kč, a dále 300,- Kč jako paušální náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvýšených o 1.007,- Kč, to je 19 % daně z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 OSŘ. Náklady dovolacího řízení tedy činí celkem 6.307,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně, co jí ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu