22 Cdo 4971/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
22 Cdo 4971/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců a) I. Š., zastoupené Mgr. Radimem Dostalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, a b) L. J., zastoupeného Irenou Štrochovou, bytem v Březnici, Na Vyhlídce 522, proti žalovaným 1) A. Z., 2) J. Z., a 3) J. O., zastoupenému Mgr. Alešem Dufkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Bartošova 4341, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 161/2006, o dovolání žalobce b) proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. března 2010, č. j. 6 C 161/2006-652, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce b) prostřednictvím své zástupkyně Ireny Štrochové podal 19. 4. 2010 dovolání proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. března 2010, č. j. 6 C 161/2006-652, kterým soud zamítl námitky Ireny Štrochové k protokolaci jednání ze dne 24. 2. 2010, a poskytl poučení s odkazem na § 202 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu ( o. s. ř. ), že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním nelze úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon (jako v uvedené věci) nevylučuje. Nejvyšší soud není funkčně příslušný v dovolacím řízení přezkoumávat věci, o kterých bylo rozhodnuto pravomocným rozhodnutím jiného než odvolacího soudu.

Nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího soudu je v daném případě neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení bránícím mu k dovolání žalovaného správnost napadeného usnesení přezkoumávat. Řízení o takovém podání Nejvyšší soud zastaví (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, publikované pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, s. 6, 2006).

S ohledem na výše uvedené dovolací soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a § 104 odst. 1 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Z důvodu procesní ekonomie se Nejvyšší soud nezabýval dalšími otázkami souvisejícími s podaným dovoláním.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu