22 Cdo 4919/2007
Datum rozhodnutí: 27.11.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4919/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce s. m. O., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) J. S. a 2) Ing. P. S., 3) J. V., 4) L. K., 5) V. K., 6) A. Š., 7) J. S., 8) B. Š., všem zastoupeným advokátem a 9) J. M., 10) MUDr. M. M., o neplatnosti kupní smlouvy a o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 17 C 44/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 31. ledna 2007, č. j. 40 Co 1091/2005-344, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Olomouci (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze 20. března 2002, č. j. 17 C 44/98-214, výrokem pod bodem I. zamítl žalobu, aby bylo určeno, že kupní smlouva číslo jednací Maj/296/95/S, uzavřená dne 7. 4. 1995 mezi m. O. jako prodávajícím na straně jedné a manželi O. a M. H., manželi M. a J. V., manželi V. a M. P. a A. Š., J. S., B. Š., M. M. a R. M., všemi jako kupujícími na straně druhé, je neplatná , výrokem pod bodem II. zamítl žalobu, aby bylo určeno, že vlastníkem domu číslo popisné 332 s pozemkem číslo st. 395 zastavěná plocha o výměře 221 m2, v katastrálním území L., obec O., je S. m. O. , výroky pod body III. a IV. rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku a výrokem pod bodem V. zamítl návrh na vydání předběžného opatření.


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 31. ledna 2007, č. j. 40 Co 1091/2005-344, rozsudek soudu prvního stupně v napadené části odstavce II., III. a IV. výroku potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení a soudním poplatku.


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalobce písemným podáním ze dne 25. října 2007 zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. listopadu 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu