22 Cdo 4911/2008
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 705 odst. 2 obč. zák., § 149 odst. 4 obč. zák.
22 Cdo 4911/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně D. S. , zastoupené JUDr. Jaroslavem Dubenským, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Pravdova 1113/II, proti žalovanému J. S. , zastoupenému JUDr. Vlastou Skálovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Plzeňská 59, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 6 C 97/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. května 2005 (správně 30. května 2008), č. j. 7 Co 884/2008-188, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jaroslava Dubenského.O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Jindřichově Hradci (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 12. 2. 2008, č. j. 6 C 97/2007-127, zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k členskému podílu ve Stavebním bytovém družstvu v Jindřichově Hradci spojenému s právem nájmu družstevního řadového domku č. p. 379 v K., tento členský podíl přikázal žalovanému a žalovanému uložil, aby žalobkyni zaplatil na vypořádání jejího podílu částku 650.000,- Kč. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 30. 5. 2005 (správně 30. 5. 2008), č. j. 7 Co 884/2008-188, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci.

Obsah rozsudků soudů obou stupňů, jakož i obsah dovolání a vyjádření k dovolání, je účastníkům znám, a dovolací soud proto na ně odkazuje.

Podle čl. II. přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Nejvyšší soud České republiky (dále Nejvyšší soud ) proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas, se především zabýval dovoláním z hlediska jeho přípustnosti. V daném případě přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolací soud neshledal dovolání přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s hmotným právem a ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2565/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck Praha, pod C 2528, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 799/2005, publikovaný tamtéž pod C 4248, z nichž vyplývá, že jestliže do tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nedošlo k vypořádání členského podílu ve stavebním bytovém družstvu mezi manžely jejich dohodou, ani za tím účelem nebylo zahájeno řízení u soudu, pak se na toto vypořádání (po zrušení jejich práva společného nájmu družstevního bytu § 705 odst. 2 věta druhá obč. zák.) použije ustanovení § 149 odst. 4 obč. zák. o vypořádání tzv. ostatních majetkových práv manželům společných. Toto právo se vypořádá podle zásad pro vypořádání podílového spoluvlastnictví, přičemž se vychází ze stejných podílů účastníků . Rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví má konstitutivní charakter. Na vydání konstitutivního rozhodnutí nelze aplikovat § 3 odst. 1 obč. zák. Zde dovolací soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2335/2006, uveřejněné v uvedeném Souboru rozhodnutí pod C 5746.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 za použití § 218 písm. c) o. s. ř. dovolání žalovaného jako nepřípustné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni vznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.). Náklady vzniklé žalobkyni představují odměnu advokáta za její zastoupení v dovolacím řízení, která činí podle § 3 odst. 1, bodu 5 (z částky 650.000,- Kč), § 4 odst. 2, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů částku 10.000,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 10.300, -Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1, § 160 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalobkyně podal návrh na výkon rozhodnutí.
V Brně dne 15. června 2010

JUDr. František Balák, v. r.
předseda senátu