22 Cdo 4809/2007
Datum rozhodnutí: 15.11.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4809/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně N. S., proti žalované O. Ž., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 232/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. února 2007, č. j. 22 Co 642/2006-85, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 6 307,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. V. O.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem z 27. 2. 2007, č. j. 22 Co 642/2006-85, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Příbrami (dále soud prvního stupně ) z 16. 8. 2006, č. j. 14 C 232/2005-65, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobkyně je výlučným vlastníkem pozemku č. parc. 168/5 lesní pozemek o výměře 723 m2 v katastrálním území Ž. označeného v geometrickém plánu č. ze 30. 6. 2006, který je nedílnou součástí tohoto rozsudku , a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včas dovolání, které soud prvního stupně 27. 6. 2007 doručil žalované spolu s výzvou (usnesením) z 8. 6. 2007, aby se do 15 dnů od doručení k dovolání písemně vyjádřila. Žalovaná ve svém vyjádření, které podala u soudu prvního stupně 12. 7. 2007, upozornila mimo jiné na skutečnost, že nebyla splněna podmínka dovolacího řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatelky. Následně byla žalobkyně usnesením soudu prvního stupně ze 16. 7. 2007 upozorněna, že je její podání vadné, jelikož neobsahuje všechny předepsané náležitosti, a současně vyzvána ke splnění podmínky povinného zastoupení advokátem s tím, že nebudou-li vady dovolání ve stanovené lhůtě odstraněny, Nejvyšší soud její podání odmítne. Jelikož žalobkyně na tuto výzvu nereagovala, soud prvního stupě doručil 10. 8. 2007 spisový materiál dovolacímu soudu. Nejvyšší soud vrátil spis zpět soudu prvního stupně bez rozhodnutí o dovolání s odůvodněním, že z obsahu dovolání nevyplývá, že by obsahovalo vady, které by bránily pokračování dovolacího řízení, a proto měla být dovolatelka vyzvána pouze ke splnění požadavku nuceného zastoupení, a o nesplnění této povinnosti správně poučena. Usnesením soudu prvního stupně z 3. 10. 2007 byla žalobkyně znovu vyzvána ke splnění podmínky povinného zastoupení a poučena, že nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě bude mít za následek zastavení dovolacího řízení Nejvyšším soudem. Na tuto výzvu žalobkyně opět nereagovala a soud prvního stupě doručil 2. 11. 2007 spisový materiál dovolacímu soudu.


Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.


Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.


Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


V dané věci žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně z 3. 10. 2007 uvedený nedostatek neodstranila. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


Žalobkyně je povinna podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá OSŘ nahradit žalované náklady dovolacího řízení, neboť zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno. Ty představují odměnu advokátky za vyjádření k dovolání podané podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhl. č. 277/2006 Sb., ve výši 5 000,- Kč, paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 276/2006 Sb., a činí celkem včetně daně z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 OSŘ) 6 307,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. listopadu 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu